La Comissió Europea reforça els drets dels consumidors europeus

By Esguard de Dona - dimecres, d’abril 11, 2018La Comissió Europea proposa avui l'aprovació d'un nou acord per als consumidors que garantirà que els consumidors europeus es puguin beneficiar plenament de tots els drets que els atorga la legislació europea.
Tot i que la UE ja disposa d'una de les normatives més estrictes del món en matèria de protecció dels consumidors, hi ha casos recents, com ara l'escàndol del «Dieselgate», que han demostrat que a la pràctica és força difícil fer complir sempre la normativa. El nou acord per als consumidors permetrà a les entitats que hi estiguin facultades d'iniciar accions de representació dels consumidors i atorgarà noves potestats sancionadores a les administracions responsables en matèria de consum dels estats membres. El nou acord també ampliarà la protecció dels consumidors a l'hora de fer transaccions en línia i prohibirà la dualitat de la qualitat dels productes que es venguin per Internet.
«L'objectiu del nou acord que avui proposem és aconseguir un mercat únic més just que beneficiï consumidors i empreses. D'una banda, volem crear un dret de recurs col·lectiu europeu per als casos en què grups de consumidors hagin patit un perjudici i, d'una altra, volem imposar les salvaguardes necessàries perquè evitar qualsevol ús indegut. Els consumidors han de saber què és el que estant comprant a Internet i si els venedors han pagat res per aparèixer més amunt en el resultat de les seves cerques. Els venedors que juguin net en sortiran beneficiats; en canvi, els operadors que deliberadament abusin de la confiança dels consumidors europeus seran sancionats amb multes més severes», ha declarat avui el vicepresident primer, Frans Timmermans.
«En un món globalitzat on les grans empreses tenen un enorme avantatge respecte dels consumidors individuals ens sentim obligats a equiparar drets. La possibilitat de ser representat per entitats de defensa del consumidor oferirà més justícia als consumidors, però sense que això suposi que els advocats puguin fer més caixa. Gràcies a l'enduriment de les sancions en funció del volum de negocis de cada empresa, les administracions responsables en matèria de consum podran finalment castigar els defraudadors. Enganyar ha de sortir car», ha declarat avui també la comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová.
El nou acord per als consumidors permetrà:
1. Enfortir els drets dels consumidors a Internet
     Més transparència en els mercats digitals: quan comprin per Internet, els consumidors hauran de ser clarament informats de si estan comprant productes o serveis a una empresa o a un particular per tal que puguin saber si estan emparats pels drets dels consumidors si hi ha res que surti malament.
     Més transparència dels cercadors: els consumidors hauran de ser clarament informats de si el resultat de les seves cerques està influenciat pel fet que una empresa hagi pagat per aparèixer-hi més amunt que d'altres; d'altra banda, els mercats digitals hauran d'informar els consumidors dels principals paràmetres que se segueixen a l'hora d'ordenar el resultat de qualsevol cerca.
     Més drets dels consumidors en els serveis digitals gratuïts: a l'hora de pagar per un servei digital, els consumidors tenen dret a ser informats i disposen de 14 dies per anul·lar el contracte que hagin signat (dret de retracte); a partir d'ara, el nou acord per als consumidors ampliarà aquest dret als serveis digitals gratuïts en què els consumidors faciliten les seves dades personals, però no hi paguen cap diner; aquest és l'exemple típic dels serveis d'emmagatzematge en núvol, de les xarxes socials o dels comptes de correu electrònic.
2. Eines per exercir els drets i obtenir reparació
     Accions de representació, una manera europea d'actuar: en el marc del nou acord per als consumidors, les entitats que hi estiguin facultades, com ara les organitzacions de defensa dels consumidors, podran exercir el dret de recurs i exigir una indemnització o la substitució o reparació del producte en nom d'un grup de consumidors que hagin estat perjudicats per una pràctica comercial il·lícita; hi ha estats membres on els consumidors ja poden endegar accions col·lectives davant els tribunals, però a partir d'ara aquesta possibilitat ja estarà disponible en tots els estats membres de la UE.
Aquest model ofereix unes garanties molt sòlides i és clarament diferent de les accions col·lectives que existeixen en els Estats Units; les accions de representació no podran ser exercides per cap bufet d'advocats; només podran ser exercides per organitzacions de consumidors sense ànim de lucre que reuneixin un seguit de requisits i siguin supervisades per una administració pública; aquest nou sistema garantirà que els consumidors europeus puguin fruir plenament dels seus drets i obtenir una compensació tot evitant alhora el risc d'haver de patir litigis abusius o innecessaris.
     Més protecció contra les pràctiques comercials deslleials: el nou acord per als consumidors garantirà que els consumidors de tots els estats membres tinguin dret a demanar una reparació individual, com ara una compensació financera o la resolució d'un contracte, quan es vegin afectats per pràctiques comercials deslleials com ara campanyes comercials agressives o enganyoses; actualment, aquests nivells de protecció varien força dins de la UE.
3. Sancions eficaces per infracció de la legislació europea sobre protecció dels consumidors
Les administracions responsables en matèria de consum de la UE no estan facultades per sancionar pràctiques que produeixin danys massius a un gran nombre de consumidors de la UE. Actualment, el nivell de les sancions varia força d'un estat membre a un altre i sovint representa un import massa ridícul perquè pugui tenir un efecte dissuasiu damunt d'empreses que operen a escala transfronterera i internacional.
Per tant, d'acord amb la nostra proposta, les administracions nacionals responsables en matèria de consum tindran la potestat d'imposar sancions eficaces, proporcionades i dissuasives de manera coordinada. Pel que fa a les infraccions generalitzades que afectin consumidors de diversos estats membres, la multa màxima aplicable serà del 4 % del respectiu volum anual de negocis de l'empresa en qüestió a cada estat membre, però, a més, els estats membres podran aplicar-hi multes encara més elevades.
4. Lluita contra la dualitat de la qualitat
D'acord amb les orientacions de la Comissió del mes de setembre del 2017, el nou acord per als consumidors actualitzarà la Directiva sobre les pràctiques comercials deslleials per deixar ben clar que les administracions nacionals poden avaluar i sancionar les pràctiques comercials enganyoses que suposin la comercialització en diferents estats membres de productes en principi idèntics, però la composició o les característiques dels quals sigui força diferent.
5. Millors condicions per a les empreses
El nou acord per als consumidors eliminarà les obligacions innecessàries de les empreses fins i tot pel que fa al dret de retracte dels consumidors; per exemple, els consumidors ja no podran tornar productes que ja hagin fet servir en comptes de simplement haver-los provat; ara bé, per la seva banda, les empreses ja no estaran obligades a reemborsar els consumidors abans de rebre els productes que els hagin volgut tornar.
La nova normativa també pretén introduir més flexibilitat en la manera com es poden comunicar les empreses amb els consumidors i els permetrà fer servir formularis o xats en línia en lloc del correu electrònic sempre que el consumidor pugui mantenir un registre de les seves comunicacions amb l'empresa en qüestió.
Properes etapes
Ara les propostes de la Comissió es debatran en el Parlament Europeu i el Consell.
Rerefons
El nou acord per als consumidors es basarà en tot allò que ja ha aconseguit la ComissióJuncker per millorar la protecció dels consumidors. En el marc de la seva estratègia per al mercat únic digital, la Comissió ha dut a terme moltes iniciatives per adaptar la normativa de protecció dels consumidors a l'economia digital suprimint, per exemple, les tarifes de la itinerància o el bloqueig geogràfic injustificat. A més, la modernització del Reglament sobre la cooperació en matèria de protecció dels consumidors aprovat el 2017 contribuirà a millorar l'aplicació de la normativa i la col·laboració transfronterera de les administracions responsables en matèria de consum.
Tot i així, la revisió de la normativa europea de protecció dels consumidors o les infraccions comeses l'any passat a tota la UE demostren que encara tenim molt de marge per millorar la protecció dels consumidors.
El nou acord per als consumidors consta de dues propostes de directiva:
     Una proposta de modificació de la Directiva sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, de la Directiva relativa a la protecció dels consumidors en matèria d'indicació dels preus dels productes oferts als consumidors, de la Directiva relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors en el mercat interior i de laDirectiva sobre els drets dels consumidors; l'objectiu d'aquesta proposta és millorar l'aplicació de les directives europees i modernitzar la normativa de protecció dels consumidors europeus arran, sobretot, de l'evolució del mercat digital;
     Una proposta per poder exercir accions representatives en matèria de protecció dels interessos col·lectius dels consumidors i derogar la Directiva 2009/22/CE relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors; l'objectiu d'aquesta proposta és millorar les eines per aturar les pràctiques il·legals i permetre la reparació dels consumidors que hagin estat víctimes d'una mateixa infracció i violació dels seus drets en casos de danys massius.
La comunicació de la Comissió que acompanya aquestes propostes inclou un pla d'acció per tirar endavant accions coordinades entre les administracions nacionals i col·laborar internacionalment amb les administracions dels seus principals socis comercials.
Un estudi sobre la transparència de les plataformes digitals, que també publiquem avui, dóna suport a les propostes del nou acord per als consumidors en els mercats digitals i posa en relleu que una més gran transparència ajuda els consumidors a poder prendre decisions amb més coneixement de causa; a més, millora la seva confiança a l'hora de comprar per Internet.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios