Tema Associacions sense Ànim de Lucre: Qui haurà de declarar i qui no amb les noves exempcions anunciades pel Ministre Montoro?.

By Esguard de Dona - dijous, de febrer 12, 2015


La bona notícia de les noves exempcions no afecta per igual a totes les entitats.

De fet el que ha plantejat el ministre és tornar al referents de l'antiga legislació i retallar a la meitat les quantitats que permetien  no tenir l'obligació de declarar l'Impost de Societats.

Segons sembla el ministre,  qui coneixia que moltes entitats no feien la declaració tot i estar obligades per l'antiga legislació,  va optar per retirar totes les exempcions i amb això va aconseguir que de cop i volta totes les entitats prenguessin coneixement que tenien obligacions fiscals respecte aquest impost. (Els ha sigut més pràctic i econòmic que fer arribar una notificació individualitzada a cadascuna d'elles).

Ara que ja té a tot el món associatiu espantat i més o menys informat sobre les obligacions fiscals, i gràcies a la insistència de CiU - va presentar moció perquè fossin mantingudes les exempcions en el moment de votar la llei, va presentar una proposta de llei el 17 de gener perquè es simplifiqués el tema i es tornés a les exempcions existents, i de nou el 10 de febrer,a quest cop al Senat, va tornar a demanar de nou les exempcions - aquest cop el ministre va contestar que s'ho plantejava, però reduint els marges anterior.

Sembla que ja és del cert que es podrà recuperar l'exempció i pel que se sap es farà amb aquest criteri:

Les entitats parcialment exemptes (vol dir les associacions sense ànim de lucre i les entitats sense finalitat lucrativa que no hagin optat per restar sota el règim fiscal de la Llei 49/2002), que tinguin ingressos de fins a 50.000 € i que a la vegada tinguin totes les seves rendes no exemptes sotmeses a retenció i que aquestes no superin els 1.000 € a l'any, no hauran de fer la declaració de l'Impost de Societat.

Sembla una mica embolicat oi? A veure si ho puc aclarir una mica.

Rendes exemptes.
La llei ens indica què i quines són.

Una renda exempta és aquella que es rep a canvi de no oferir res: per exemple quan a una entitat li fan una donació, o quan el soci o sòcia paga una quota a canvi de no res, simplement per formar part de l'entitat.  Dit amb altres paraules:  són rendes que no tenen cap contraprestació, rendes per les que no oferim res a canvi.

Les quotes que pagui un associat només per ser soci i sense dret a rebre res a canvi són rendes exemptes. (No poden ser un pagament encobert del dret a rebre uns serveis o productes)

Com ja he dit, les donacions són rendes exemptes.

Les subvencions que s'atorguen sense contraprestació en favor de l'Administració Pública que les dóna.

La venda de béns que són necessaris per a realitzar la finalitat de l'entitat (un piano en una coral) sempre que aquest diners es facin servir per a comprar nou equipament destinat a complir aquestes finalitats.

I ara ve el que aixeca més confusió quan es llegeix a la llei: les que procedeixen de les activitats objecte de la finalitat específica de l'entitat "sempre que no tinguin la consideració d'activitats econòmiques.

És a dir que si per fer les activitats tenim que organitzar recursos productius, de distribució o personal per a fer-ho aquestes són activitats econòmiques.

Rendes no exemptes
La resposta més aproximada i senzilla:  són les que obtenim perquè cobrem un import per a poder participar o gaudir d'aquella activitat. Com he dit abans, pot ser que aquesta activitat estigui reservada als socis i encara que ells entrin gratis se  l'estic cobrant amb càrrec a la quota, perquè ells tenen un dret que no tindrien de no ser socis.  

Costa un cert temps destriar quines activitats son o no exemptes  perquè a simple vista d'un acte que s'ofereix en exclusiva als socis podríem pensar que no genera cap renda quan en realitat l'hem cobrat a la quota perquè aquesta quota els dona la possibilitat d'assistir-hi.

És la lògica amb que es treballa en aquest impost i cal aprendre-la per poder saber per on anem d'anar respecte a quan hem de declarar i com hem de declarar les rendes de l'entitat.

Rendes no exemptes amb retenció
Quant a l'embolic de les rendes no exemptes amb retenció, un exemple ens ajudarà a entendre de què parlen: els interessos bancaris que ens ingressen a la compte corrent són una renda no exempta que està sotmesa a retenció, perquè a la vegada que els ingressen fan una retenció en favor d'Hisenda que el banc ingressarà en el nostre nom. Per tant són rendes de les quals l'Estat ja  ha cobrat  la seva part i no cal que es faci una declaració i una liquidació.

Cal recordar que per a tenir que declarar cal que les nostres rendes no siguin superiors a 50.000 € i que d'aquestes només hi hagi rendes no exemptes per valor de 1.000 € i que a més totes aquestes rendes no exemptes hagin estat sotmeses a retenció.

En qualsevol cas  és millor fer un estudi personalitzat de cada entitat perquè hi ha una amplíssima tipologia d'associacions i prestacions que aquestes poden oferir.

El que si es pot dir  és que aquesta exempció ajudarà a moltes petites entitats i els estalviarà haver de declarar l'Impost de Societats amb tot el que això suposa (llibres de comptabilitat, comptes anual, memòria, legalització de llibres, presentació de compte...)

Dolors Garcia
Jurista.


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios