Las taxes judicials i la seva possible eliminació.

By Esguard de Dona - dimecres, de febrer 25, 2015


Ahir el Govern va anunciar l'eliminació de les taxes per les persones físiques, afegint un altre apedaçat al polèmic tema que en les darreres setmanes ja havia tingut altre anunci per part del Ministeri de Justícia que informava de la possible eliminació de les taxes per a PIMES i autònoms.

Segons el document que ahir va ser repartit acabada la intervenció del President Rajoy, l'eliminació per a persones físiques seria en tots els ordres i instàncies.

Pel que fa a l'anunci que havia  fet el ministre l'eliminació per a PIMES i autònoms es produiria en els judicis de primera instància i només per a empreses que no superessin els 250 treballadors i amb un màxim de 50 milions de facturació anual.

Cal recordar que el tema de taxes judicials ha estat molt contestat des de diversos àmbits del món del dret i la justícia i que fa unes setmanes, en seu parlamentaria, davant la pregunta realitzada sobre quin havia estat el destí dels més de 500 milions d'euros recaptats pel cobrament de les taxes judicials imposades per la reforma realitzada per l'anterior ministre Alberto Ruiz Gallardón l'any 2012, la resposta va ser que "el Ministeri no disposa d'informació al respecte" afegint que no correspon a la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) determinar ni informar sobre el destí de cap taxa.

No s'ha establert obligació pressupostària lligada a les taxes judicials recaptades.
Avui per avui, no hi ha cap obligació legal pressupostària d'aplicar la totalitat de la recaptació per taxes a un concepte concret d'una despesa específica, perquè no es va fer cap vinculació entre el que s'ingressa per la recaptació i el destí d'aquesta recaptació.
Aquest darrer comentari s'ha de posar en relació al fet que a l'art. 11 de la Llei de Taxes (Llei 10/2012, de 20 de novembre indica que

Vinculación de la tasa

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 12 de marzo de 2013, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 973-2013, contra los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 («B.O.E.» 23 marzo 2013).

El artículo 11 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, conforme establece la disposición final séptima de la presente Ley.

És evident que des d'un punt de vista legal existeix una vinculació quant a finançar amb les taxes l'Assistència Jurídica Gratuïta, però, com va explicar  el Ministeri de Justícia, el que no s'ha fet és la vinculació en la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat on s'hauria de lligar la recaptació a una despesa concreta i per tant a efectes pressupostaris no hi ha cap despesa específica a la qual s'hagi d'aplicar.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios