Associacions sense ànim de lucre: Totes tenen l'obligació de presentar el Model 347 per les subvencions rebudes en l'exercici 2014Arrel els canvis introduïts amb el Real Decret 828/2013, de 25 d'octubre, que va modificar, entre d'altres normes ja existents,  el Real Decret 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
A la introducció del RD 8282/2013 se'ns diu que:

"A efectos de la mejora en la gestión tributaria se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 euros exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Públicas a una misma persona o entidad".

Tot i que en el text de l'art. 33 del RD 1065/2007, no sembli restar prou clar, el canvi es efectiu, i s'han de declarar totes les subvencions, sigui quin sigui el seu import. La mateixa AEAT a la informació que ofereix al seu web respecte a les novetats que introdueix el RD 828/2013, ho reitera

"Se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 € exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas AAPP a una misma persona o entidad". 

nota: AAPP= Administraciones Públicas


Sobre qui són els obligats a fer aquesta declaració de les subvencions l'art. 31.1 del RD 1065/2007, ens diu que és tota persona física o jurídica, pública o privada (fins i tot les entitats que sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o de patrimoni separat i susceptible d'imposició)  esmentat l'art. 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària del qual fa una transposició literal del concepte

La prudència aconsella, degut a que no hi ha cap consulta vinculant de la Direcció General de Tributs que digui el contrari, a tenir per obligació declarar les subvencions sigui quin sigui el seu import, i que aquesta obligació afecta tant a les associacions com a la pròpia Administració Pública que la ha concedida.


Aquesta obligació de declarar es complimenta amb el model 347, en el qual s'han de relacionar:


  • Totes les persones o entitats, de qualsevol naturalesa o caràcter, amb els quals s'han efectuat operacions per a cada persona o entitat hagi sumat al llarg de l'any més de 3.005,06 € . Pel que fa a les entitats sense ànim de lucre no cal fer declaració de les operacions relatives a subministrament d'aigua, energia elèctrica o combustibles, ni les derivades de les assegurances, conforme indica l'art. 33.6 del RD 1065/2007 (També s'ha de valorar en cada cas si li fos aplicable alguna de les exempcions de l'art. 33.2 del RD 1065/2007)
  • Totes les subvencions sigui quin sigui el seu import. 


El límit de presentació que consta al calendari 2015 de l'AEAT és fins el 2 de març.


Dolors Garcia Martínez 
Jurista 


Comentaris