Les associacions i la nova llei de l'Impost de Societats per a 2015

By Esguard de Dona - dilluns, de desembre 22, 2014


A partir de l’1 de gener de 2015 les associacions, ja siguin grans o petites, amb o sense ànim de lucre, exemptes o no d’IVA, hauran de presentar declaració de l’Impost de Societats.


Declarar però no vol dir haver de pagar, però si haver de complir unes obligacions quant a presentar documents i quant a portar comptabilitat (llibre diari, llibre de comptes i llibre d’inventari)


Abans d’espantar-nos millor saber una mica més de què va tot això i a les hores veure com podem fer-ne front a les obligacions.


Cóm va començar tot això?
De cara a l’any 2015 el Congrés dels Diputats a Madrid va canviar alguns aspectes de l’Impost de Societats i va fer que totes les associacions quedessin obligades a fer la declaració, i així va quedar recollit a l’art 124 de la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats. El projecte de llei l’havia presentat el Govern.


Aquesta llei va ser aprovada el passat 27 de novembre perquè sigui aplicada a l’Impost de Societats de l’any 2015 de manera que la declaració s’haurà de fer per primer cop l’any 2016, però sobre les activitats (o les no activitats perquè les que no tinguin activitat també hauran de fer la declaració) que s’hagin dut a terme durant l’any 2015.


Quan es va discutir al Congrés dels Diputats, es van presentar esmenes, com ara la de CiU que va demanar que no es canviessin les exempcions existents per a les associacions,  en raó que la majoria d’entitats petites (socials, culturals, associacions de pares i mares, associacions de veïns, etc) funcionen habitualment  a base de quotes, donatius o subvencions exemptes de tributació, afegint que l’obligació de declarar tal com l’havia dibuixat el Govern era un pes especialment dur per les entitats no lucratives. Però no van tenir l’esmena en consideració i la llei va quedar aprovada de tal manera que ara tota associació tingui o no activitat, tindrà que presentar la declaració, si està donada d’alta a data 1 de gener de 2015, tot i que la presentació de la declaració no s’hagi de fer fins l’any 2016, com ja s’ha dit al paràgraf anterior.


Què és l’Impost de Societats?. És un tribut que grava la renda neta de les societats. Quan es parla de societats es sol entendre que es tracta de persones jurídiques, com poden ser per exemple les Societats Anònimes; però l’impost de societats afecta també agrupacions sense personalitat jurídica, així com a fundacions o associacions, tot i que fins ara, hi havia un grup d’aquestes que restaven fora perquè només havien de declarar les que superaven un determinat import d’ingressos.


A què estaran obligades les associacions sense ànim de lucre a partir d’ara?:
A declarar les seves rendes, tant les exemptes como les no exemptes.
A pagar una quota sobre la renda neta obtinguda en base a les rendes no exemptes  


Per tant declarar no vol dir haver de pagar.


Hauran de pagar les Associacions sense ànim de lucre per totes les rendes?
Pel que fa a les associacions sense ànim de lucre, aquestes es troben parcialment exemptes de l’impost, a l’igual que les unions, federacions i confederacions de cooperatives, els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials, els sindicats de treballadors i els partits polítics, entre d’altres, tot i que les exempcions no siguin les mateixes per a tots ells. Per tant només els seran tingudes en compte per a calcular l’Impost aquelles rendes que no estiguin exemptes.


Quines rendes estaran exemptes?
Tot i que s’ha de fer un estudi individualitzat de cada entitat, hi ha algunes orientacions generals que es poden donar i per tant podem dir que, llevat casos molt concrets,  les quotes de socis, col•laboradors i benefactors són rendes exemptes.  També certes operacions relacionades amb l’objecte o finalitat d’una entitat.  


Com es calcular l’Impost de societats quant a saber que haurem de pagar?
Es calcula a partir de les rendes no exemptes.
El total de rendes no exemptes seria la renda bruta obtinguda, però l’impost s’ha de calcular a partir de la renda neta.


Com és calcula  la renda neta?  
A les rendes no exemptes se’ls ha de restar les despeses deduïbles. Aquest resultat ens donaria un benefici o una pèrdua.


Aquest resultat de benefici o de pèrdua no és el definitiu, perquè s’han d’afegit o restar altres elements que tenen molta importància a l’hora de saber el resultat net, com ara les amortitzacions: Per exemple quan una associació té un piano perquè per a dur a terme la seva activitat li cal, aquest piano és part del seu patrimoni, però any rere any el piano va perdent valor i un dia els caldrà canviar-lo, això es preveu comptablement i per això cada any es fa disminuir el valor mitjançant  una operació que es denomina amortització, perquè en realitat estem preveient que haurem de fer una nova inversió i que el valor del piano no és el mateix que quan el vam comprar.  


També es poden deduir altres elements, com ara deduccions si és que són d’aplicació al cas.  


Seria doncs sobre aquest resultat final, amb les deduccions ja fetes, sobre el qual s’aplicaria el tipus impositiu i el resultat seria la quota a pagar.


Quin tipus impositiu correspon a les associacions? Cal establir quin tipus d’associació és en funció de la descripció que ens indica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, al seu article 9.2 i 9.3  per poder dir quin correspon.
En el cas més alt el tipus serà del 25 % segons indica l’art. 29 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, i si per les seves característiques encaixen en la definició que fa la Llei 49/2002, al seu art. 9.2, a les hores el tipus seria del 10 %.


Quin període impositiu té aquest Impost? Cada societat marca la data de tancament del seu exercici econòmic, sense que pugui durar més de 12 mesos.  Si no ha fixat al seus estatus cap període concret, s’entén que el seu període impositiu comença l’1 de gener i conclou el 31 de desembre del mateix any.


Quan s’ha de presentar la declaració?
No hi ha un termini únic.
Si entreu al web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, i cerqueu quan s’ha de declarar l’Impost de Societats, trobareu que us diu que cal presentar-la dins els 25 dies següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.


Com hem dit cada entitat estableix el seu període impositiu, sense que pugi superar 12 mesos, la quals cosa vol dir que no cal que sigui l’any natural. Però també hem dit que si no s’ha indicat als estatus es comptarà que va d’1 de gener a 31de desembre del mateix any.


Ara per fer el càlcul ens ho compliquen, perquè el que diuen és que tenim sis mesos i que passats aquest sis mesos tindrem 25 dies per presentar la declaració.


Sembla embolicat però el que passa és que no ens expliquen una cosa que ho deixarà plenament clar.


Tenim fins  a 6 mesos per a fer la Junta Extraordiària de socis/sòcies per aprovar les comptes.
Un cop feta la Junta Extraordinària es tenen 25 dies per presentar la declaració i en el seu cas l’autoliquidació de l’impost.


Cada societat decideix quan farà aquesta Junta Extraordinària, que any rere any farà en el mateix mes. A les hores, un cop feta tindrà 25 dies per presentar la declaració.


Per això es diu que no té un termini únic. Hi ha marge per poder escollir raonablement el mes en el qual es voldrà complir les obligacions i és totalment legal, si el període impositiu és l’any natural, escollir fer-ho el 30 de juny i presentar la declaració dins els 25 primers dies naturals del mes de juliol següent.


Si el període impositiu és diferent a l’any natural podran igualment comptar 6 mesos des de la finalització del seu període impositiu i hauran de presentar la declaració dins els 25 primers dies naturals posteriors.


Si l’associació està d’alta i no declara,  què pot passar? La Llei General Tributària preveu sancions per qui no compleix les obligacions declaratives o de liquidació o si ho fa fora de termini i també per qui defrauda, com en tots els impostos. En això no és diferent que l’Impost de la renda pel qual les persones físiques hem de declarar i autoliquidar cada any si tenim prou ingressos com perquè existeixi l’obligació de fer-ho, per tant no hi ha més ni menys risc que el que es produeix amb la declaració de la renda de les persones físiques.  A més en cas de dubte de com s’ha de considerar un ingrés o una despesa d’una associació sempre es pot fer arribar una consulta a la Dirección General de Tributos i seguint les indicacions de la resposta  no hi pot haver cap mena de sanció, ja que és la mateixa Administració tributària qui ofereix la solucio.


EN RESUM:
Resulta doncs que es tindrà tot l’any 2015 per estructurar com ha de fer cada associació la seva declaració, cada entitat caldrà que rebi informació suficient al llarg d’aquest 2015 per poder fer la seva declaració l’any 2016, es sap que des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya on es troben radicades les entitats s’ha iniciat les tasques per poder oferir enllaços amb informació, i que des de les diferents direccions o àrees estan fent difusió de les primeres dades derivades d’aquest canvi, però caldrà que passin unes setmanes per poder anar tenint tots més i millor informació al respecte i evidentment les entitats podran sempre acudir a assessors o gestors per complimentar les noves obligacions que porta aquesta llei.


Recomanacions per les entitats que no tinguin cap activitat.
Millor que els socis que composen aquestes associacions les donin de baixa si no volen fer la declaració.


El procediment que la llei preveu per poder donar de baixa una associació és el següent:


Qui pot prendre la decisió?
La decisió de dur a terme la dissolució de l’entitat, llevat que els estatuts hagin previst altre cosa, correspon a l’Assemblea general.
Quin és el procés per poder dissoldre-la?
La llei estipula que cal convocar-la al menys 15 dies abans de la data de reunió mitjançant escrit adreçat al domicili de cada associat, llevat que els estatuts diguin altre cosa.
Quins requeriment hi ha perquè sigui vàlida la decisió de dissoldre?
Perquè hagi quòrum per poder prendre la decisió de dissoldre l’entitat cal que siguin presents al menys la meitat des vots socials, directament o per representació. Si no hi ha prou quòrum d’assistència en primera convocatòria, caldrà que en segona convocatòria hi hagi una majoria de dos terços dels vots socials presents o representats.
La dimissió de tot l’equip de govern no és causa de dissolució prevista per la llei.
Com a causes de dissolució la llei preveu que sigui per acord de l’Assemblea, i no preveu que es pugui dissoldre per no haver equip de govern, ja que la llei preveu a l’art. 323.6 a) que els associats tenen, entre d’altres, el deure
“... de comprometre’s en les finalitats de l’associació i participar en llur assoliment.”
Podria ser causa de dissolució si així ho haguessin previst els estatuts.

Què es pot fer amb els béns existents en el moment de la dissolució?
En cap cas es poden repartir entre els associats. S’han de cedir a una altre associació sense ànim de lucre, en concret l’art. 324-6 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya puntualitza al seu apartat segon:
Els béns sobrants, si les disposicions estatutàries sobre llur destinació no es poden complir, s'han d'adjudicar a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les de l'associació dissolta, amb preferència per les que tinguin el domicili en el mateix municipi o, si no n'hi ha, per les que el tinguin a la mateixa comarca.Aquest escrit és només un guia d'orientació, per conèixer la situació de cada associació cal estudiar concretament quines són les seves característiques. 


Dolors Garcia Martínez


Jurista.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios