Europa: La nova interpretació del règim fiscal espanyol que beneficia les empreses que comprin participacions d'empreses estrangeres és incompatible amb la normativa de la UE sobre ajuts públics,

Brussel·les, 15 d'octubre de 2014
Ajuts estatals: la Comissió demana a Espanya que recuperi els beneficis fiscals atorgats per l'adquisició indirecta de participacions d'empreses estrangeres
Arran d'una detallada investigació, la Comissió Europea ha conclòs que la nova interpretació del règim fiscal espanyol que beneficia les empreses que comprin participacions d'empreses estrangeres és incompatible amb la normativa de la UE sobre ajuts públics, també dits ajuts estatals. El règim fiscal espanyol permet a les empreses deduir de la seva base imposable de l'impost de societats el fons de comerç financer derivat de l'adquisició indirecta de participacions d'empreses espanyoles no residents. La Comissió ha esbrinat que la mesura espanyola atorga als seus beneficiaris un avantatge econòmic selectiu que no pot justificar-se per virtut de la normativa europea sobre ajuts estatals i cal, doncs, que els dits beneficiaris restitueixin a l'Estat espanyol els imports corresponents. Espanya no ha notificat mai, com hauria d'haver fet, a la Comissió de Control dels Ajuts Estatals aquesta nova interpretació, que amplia l'àmbit d'aplicació del règim fiscal.
Anteriorment, la Comissió havia conclòs que el règim fiscal espanyol que permetia a les empreses poder deduir de la seva base imposable el fons de comerç financer derivat de l'adquisició de participacions d'empreses estrangeres era incompatible amb la normativa sobre ajuts estatals perquè concedia als beneficiaris un avantatge econòmic selectiu sobre els seus competidores que només podien adquirir participacions d'empreses nacionals. Per tant, el mes d'octubre del 2009 i el mes de gener del 2011 la Comissió va demanar a Espanya que suprimís aquesta disposició. A més, la Comissió va ordenar que es recuperessin els ajuts concedits tret de determinats casos en què calia tenir en compte l'existència d'una confiança legítima entre alguns dels beneficiaris (IP/09/1601 i IP/11/26). Espanya es va comprometre a no concedir aquesta exempció a cap nou beneficiari, però no va derogar la disposició perquè va considerar que el fons de comerç financer podia deduir-se en alguns casos concrets en què la Comissió havia reconegut l'existència d'una confiança legítima o hi havia autoritzat un període transitori.
La pràctica administrativa reiterada posa de manifest que entre el 2002 i el 2012 el règim inicial que va ser objecte de les Decisions de la Comissió del 2009 i del 2011 només s'aplicava a l'adquisició directa de participacions d'empreses no residents. Tot i això, el mes març del 2012 les autoritats espanyoles van fer una nova interpretació administrativa, que permetia la deducció del fons de comerç financer derivat de l'adquisició indirecta de participacions mitjançant l'adquisició de societats de cartera espanyoles no residents, amb la qual cosa s'ampliava l'àmbit d'aplicació de la mesura. S'entén per adquisició indirecta de participacions la compra per part d'una empresa d'una participació del capital d'una altra empresa de segon nivell o inferior mitjançant l'adquisició directa de participacions en una societat d'alt nivell.
Les autoritats espanyoles no van notificar a la Comissió aquesta nova interpretació abans d'aplicar-la; no ho van fer fins al mes d'abril del 2012. El mes de juliol del 2013 la Comissió va iniciar una detallada investigació per comprovar si la nova interpretació, que permetia deduccions fiscals en relació amb l'adquisició indirecta de participacions en empreses no espanyoles s'ajustava a la normativa de la UE sobre ajuts estatals (IP/13/701). La investigació de la Comissió va posar de manifest que efectivament la norma modificada constituïa un nou ajut estatal perquè Espanya estava ampliant indegudament l'àmbit d'aplicació del seu règim d'ajuts i, doncs, la nova interpretació era incompatible amb la normativa de la UE. La Comissió va concloure que els beneficiaris d'aquesta nova interpretació no tenien cap confiança legítima pel que fa a la seva situació; la recaptació fiscal derivada de l'adquisició indirecta de participacions no entrava en l'àmbit d'aplicació de la mesura original en el moment de l'adopció de les Decisions de la Comissió del 2009 i del 2011.
Cronologia
octubre del 2007
La Comissió inicia una investigació detallada d'una disposició de la legislació espanyola sobre l'impost de societats (article 12, apartat 5, TRLIS) perquè sospita que s'està atorgant un avantatge a les empreses espanyoles que compren entitats estrangeres. La llei espanyola estableix que qualsevol empresa espanyola pot deduir durant vint anys el fons de comerç financer derivat de l'adquisició de participacions de més del 5 % d'una empresa estrangera.
octubre del 2009
Pel que fa a les adquisicions realitzades a països de la UE, la Comissió decideix que el règim constitueix un ajut estatal incompatible amb la normativa de la UE perquè atorga sense cap raó objectiva un tracte més favorable a les adquisicions espanyoles intracomunitàries que a les transaccions entre empreses espanyoles.
La Comissió manté oberta la investigació pel que fa a les adquisicions a països no pertanyents a la UEper poder estudiar les proves que Espanya s'ha compromès a facilitar.
gener del 2011
La Comissió conclou que la norma espanyola equival a un ajut estatal incompatible pel que fa també a (la majoria de) les adquisicions extracomunitàries. Segons Espanya, la mesura és necessària per compensar els obstacles amb què es troben les empreses a països no pertanyents a la UE. Els obstacles jurídics fan impossible dur a terme qualsevol combinació transfronterera d'empreses. Arran d'aquests obstacles, les empreses espanyoles que inverteixen a l'estranger es troben en una situació diferent a la de les empreses que inverteixen dins d'Espanya. Tot i això, la Comissió no ha pogut detectar l'existència de cap obstacle explícit en la immensa majoria dels tercers països la legislació dels quals ha estudiat.
Se sol·licita, doncs, a Espanya que derogui la disposició sobre les adquisicions extracomunitàries i que recuperi tots els ajuts concedits excepte en els casos en què hi ha una confiança legítima.
març del 2012
Les autoritats espanyoles adopten una nova interpretació administrativa vinculant, que permet la deducció del fons de comerç financer derivat de l'adquisició indirecta de participacions mitjançant l'adquisició d'empreses espanyoles de cartera no residents.

abril del 2012
Les autoritats espanyoles remeten informació a la Comissió sobre la nova interpretació administrativa vinculant.

juliol del 2013
La Comissió obre una investigació detallada sobre la nova interpretació que permet deduccions fiscals per l'adquisició indirecta de participacions d'empreses no espanyoles.
La Comissió demana a Espanya que deixi de fer aquesta nova interpretació administrativa fins que la Comissió no hagi pres cap decisió final pel que fa a la seva compatibilitat (requeriment de suspensió).
octubre del 2014
La Comissió demana a Espanya que recuperi els ajuts concedits modificant el règim fiscal pel que fa a l'adquisició indirecta de participacions d'empreses estrangeres.

La versió no confidencial de la Decisió que s'ha pres avui es publicarà en el Diari Oficial de la UE i es podrà consultar amb el número d'assumpte SA.35550 en el Registre d'Ajuts Estatals del web de la Direcció General de Competència un cop s'hagin resolt les qüestions de confidencialitat. A les Notícies setmanals en línia sobre ajuts estatals (en anglès, «State Aid Weekly e-News») apareix tota nova decisió sobre ajuts estatals que es publica en el Diari Oficial.

Comentaris