Banyeres del Penedès: Convocatòria i Ordre del dia del Ple Ordinari 23 Juliol 2014

By Esguard de Dona - dimarts, de juliol 22, 2014


CONVOCATÒRIA A SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT (07/2014)
Decret núm. D/14/065

A les 20.00 hores de la tarda del dia 23 DE JULIOL DE 2014, feu el favor de
concórrer amb puntualitat a la Sala de Plens de la Casa Consistorial per tal de celebrar sessió
ORDINÀRIA de Ple.

ORDRE DEL DIA
1. PRESA DE POSSESSIÓ D’EN LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVAS EN EL
CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.-
Exp. C/14/106

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 26 DE MAIG DE 2014,
C/14/099

3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 19 DE JUNY
DE 2014, C/14/107

4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS
MESOS DE MAIG DE 2014

5. APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015.- Exp.
C/14/100

6. APROVACIÓ DE L’ADDENDA MODIFICATIVA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I
L’EMPRESA E.Q. ESTEVE, PER LA FORMACIÓ D’UN ÀMBIT DE SÒL
URBANITZABLE DELIMITAT EN ELS TERRENYS DE LA SEVA PROPIETAT.-
Exp. C/09/043

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 QUE
REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.- Exp. H/14/090

8. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER QUE ACONSEGUEIX
L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DURANT L’ANY EN CURS I EL
SEGÜENT.- Exp. H/14/094

9. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’EXERCICI 2014.-
Exp. L/14/018

10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSC-PM I ICV DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN
“PLA DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”.- Exp. C/14/121

11. PRECS I PREGUNTES.


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios