La independència econòmica un dels valors per a la igualtat entre dones i homes.

By Esguard de Dona - divendres, de maig 02, 2014

Font: European Comission Justice


Ja al Tractat de Roma de l’any 1957, es troba recollida la igualtat de salari, per expressar el desig d’equiparar el valor del treball d’un home o d’una dona en funció del càrrec i no pas del gènere. Malgrat això avui encara trobem que existeix una gran desigualtat en les oportunitats per assolir nivells de direcció i de poder executiu per part de dones tant o millor preparades que els homes que ocupen aquests càrrecs.

A l’Unió Europea es continua treballant, al menys en el terreny de la legislació, per aconseguir aquesta igualtat, incloent la integració de la perspectiva de gènere a totes les polítiques, desenvolupant mesures específiques per a la promoció, etc.

Malgrat tot hi ha una realitat que persisteix, les dones continuen tenint un accés molt restringit als nivells de poder de decisió.

L’Unió Europea va engegar un programa pel període 2010 – 2105 denominant Estratègies per a la igualtat entre Dones i Homes, centrat en assolir una igual independència econòmica dona – home; el mateix sou pel mateix treball;  igualtat en el nivells de pressa de decisió; dignitat, integritat i acabar amb la violència de gènere; promoure la igualtat de gènere més enllà de la UE i els rols de gènere basat en la idea de les relacions horitzontals de poder (no jeràrquiques).

De la mateixa manera es reflexa aquesta idea de la cerca de la igualtat en l’Estratègia Europa 2020.

Malgrat tot l’eliminació de les desigualtats de gènere és molt lent i per això la independència econòmica, que seria el primer dels punts de les Estratègies per a la Igualtat, continua sent una realitat en construcció.

Anàlisi del primer factor: Igual Independència Econòmica entès com a percentatge d’ocupació de dones i homes.

Les dades que  analitzades corresponen a homes i dones ocupades en edat compresa entre els 20 a 64 anys d’edat.

Dones
Unió Europea
L’any 2009 la mitjana de dones ocupades a la Unió Europea (comptant ja els 28 països que avui conformen la UE)  era del 62,2 % (Espanya era del 56,3).
A la Unió Europea les dades de l’any 2013 mostren un lleuger ascens de l’ocupació a la mitjana de la UE situant-se en 62,5 %.  L’evolució del període 2009-2013 mostra que va haver un lleuger descens l’any 2010 i una recuperació, lenta però sostinguda des de les hores.

Dones
Espanya
Pel que fa a Espanya, l’índex d’ocupació del 2009 era del 56,3 % des de les hores la baixada ha estat progressiva i continuada  fins arribar al 53,1 % l’any .

L’anàlisi d’aquestes dades ens dona que:
L’any 2009 la diferència entre la mitjana de la UE i Espanya era de 5,9 punts (inferior a Espanya)
L’any 2013 la diferència entre la mitjana de la UE i Espanya era de 9,4 punts (inferior a Espanya)
La qual cosa porta a dir que l’evolució a l’Estat espanyol es negativa sense cap mena de dubta pel que fa al percentatges d'ocupació.

Homes
Unió Europea
Si fem ara la comparació en relació a l’ocupació dels homes en el mateix període:
UE – Any 2009 – Mitjana d’homes ocupats (mateixa edat dones i mateixos països) 75,7 %
UE – Any 2013 – Mitjana d’homes ocupats (mateixa edat dones i mateixos països) 74,2 %
La davallada dins la UE és de 1,5 punts.

Homes 
Espanya
Espanya – Any 2009 – 71,0 %
Espanya – Any 2013 – 63,3 %
La davallada és de 7,7 %

La diferència entre la mitjana de la UE  i Espanya:
L’any 2009 era de – 4,7 punts
L’any 2013 era de – 10,9 punts


Comparació Home – Dona 
Unió Europea
Any 2009
Home – Dona – Diferència
75,7 – 62,2 = 13,5 punts
Any 2013
Home  - Dona – Diferència
74,2 – 62,5 = 11,7 punts

Hi ha d’un costat un lleuger increment de l’ocupació en les dones i una reducció en els homes que ha provocat que la diferència s’hagi reduït  una mica, però encara hi ha una diferència notable.

Comparació Home – Dona
Espanya 
Any 2009
Home – Dona – Diferència
71,0 – 56,3 = 7,7 punts
Any 2013
Home – Dona – Diferència
63,3 – 53,1 = 10,2 Punts

La diferència d’ocupació amb la crisi s’ha incrementat, allunyant-se dels objectius d’igualtat que es cerquen. Malgrat tot es manté per sota de la mitjana europea


Si fem una comparació amb altres països de fora de la UE per veure com ha evolucionat l’ocupació de la dona i la destrucció o creació d’ocupació tant en ambdós gèneres trobem que:


Noruega, com a país europeu, que no forma part de la UE però si de l’Espai Schengen. (Supressió de les fronteres comunes per facilitar la lliure circulació de mercaderies i persones) i té moneda diferent a l’euro.
Any 2009
Homes – Dones – Diferència
83,1 – 77,9 = 5,2
Any 2013
Homes – Dones - Diferència
 82,1 – 77,1 = 5,0

Regne Unit, que és estat de la UE, que no pertany a l’Espai Schengen i té moneda pròpia diferent a l’Euro.
Any 2009
Homes – Dones – Diferència
79,6 – 68,2 = 11,4
Any 2013
Homes – Dones - Diferència
80,5 – 69,4 = 10,9

A pesar de la crisi hi ha més ocupació en el dos grups i es manté encara una notable diferència d’ocupació per gènere.

Islàndia. Estat de la UE, que pertany a l’Espai Schengen i té moneda pròpia diferent a l’euro
Any 2009
Homes – Dones – Diferència
83,2 – 77,8 = 5,4
Any 2013
Homes – Dones – Diferència
86,0 – 79,5 = 6,5

L’ocupació ha crescut en els dos grups i la diferència entre gèneres s’ha ampliat una mica però es troba molt per sota de la mitjana de la UE.

Alemanya, com estat membre de la UE, membre de l’Espai Schengen i amb l’euro com a moneda .
Any 2009
Homes – Dones – Diferència
79,6 – 68,7 = 10,9
Any 2013
Homes – Dones Diferència
81,9 – 72,3 = 9,6
Ha creat ocupació en els dos grups i ha escorçat una mica la diferència per gènere estant una mica per sota de la mitjana europea.

Les dades disponibles d’altres països com Japó o Estats Units només corresponen al període del 2009 al 2012, però es pot observar quant a creació d’ocupació i diferències per raó de gènere que:

Japó:
Any 2009
Homes – Dones – Diferència
85,7 – 63,3 = 22,4
Any 2012
Homes – Dones – Diferència
85,8 – 64,5 = 21,3
Hi ha creació d’ocupació en els dos grups, però gran diferència entre gèneres es manté. En relació a la Unió Europea, quasi dobla la diferència entre gèneres.

Estats Units
Any 2009
Homes – Dones – Diferència
76,3 – 66,5 = 9,8
Any 2012
Homes – Dones – Diferència
76,8 – 65,3 = 11,5
L’ocupació ha crescut lleugerament en el grup d’homes i ha baixat en el de les dones, la diferència entre ambdós grups es situa en la línia de la Unió Europea
Un dels estats que desitja incorporar-se a la UE és Turquia, les seves dades:

Turquia
2009
Homes – Dones – Diferència
70,4 – 25,8 = 44,6 punts
2013
Homes – Dones – Diferència
75,3 – 31,8 = 43,5 punts

L’ocupació masculina està en línia amb la UE però la femenina és troba a una distància que quasi multiplica per 4 la diferència.

Altre país interessant de valorar és Suïssa, ja que no pertany a la UE, si que pertany a l’Espai Schengen, té moneda pròpia i es destaca per ser una democràcia consolidada i directa (el que domina és complir el programa que el ciutadans i ciutadanes han aprovat a les eleccions i el que se surt d’aquest s’ha de plantejar en referèndum vinculant. El seu govern és un Consell Federal que funciona de manera col•legiada, tot els seus membres han de defensar les decisions presses per la majoria, el seu president no té més paper que representar el país, no té més poder que la resta del membres del consell; són set membres, en l’actualitat de cinc partits polítics diferents i per les raons ja exposades  no és res estrany que no sàpiguen qui ho presideix;  per cert és una dona: Corina Casanova, i,  per cert, parla set idiomes.)

Suïssa
2009
Homes – Dones – Diferència
87,7 – 75,6 % = 12,1 punts
2013
Homes – Dones – Diferència
87,4 – 76,6 % = 10,8 punts
Sense grans sotragades, un lleuger increment de l’ocupació entre les dones i dins la línia de la mitjana europea pel que fa a les diferències d’ocupació per gènere.


Pels nivells d’ocupació masculí de l’any 2013 Espanya amb un 63,3 ocupa el quart lloc per la cua dels països que formen part del continent Europeu, no només la UE, per sobre de:
Grècia 62,9 %
Macedònia 59,7 %
Croàcia 58,3 %
(Grècia sens dubte ha patit molt greument la crisi quan a destrucció d’ocupació perquè ha passat del 78,8 % del 2009 al 62,9 % del 2013, amb una pèrdua del 15,9 , més del doble d’Espanya que ha estat del 7,7 %)Pel que fa a les dones (any 2013) Espanya és el setè començant per la cua, però per sobre d’Itàlia.
Espanya  53,1
Itàlia 49,9
Malta 49,8
Croàcia 49,7
Grècia 43,3
Macedònia 40,7
Turquia 31,8

(Grècia, pel que fa a les dones ha passat del 52,7 % d’ocupació al 2009 fins el 43,3% al 2013, amb una davallada de 9,4 punts)

És evident que hi ha encara molta feina a fer en relació a la independència econòmica homes – dones, i que de fet la crisi ha perjudicat pel que fa a la mitjana europea aquest desitjat equilibri

Altre cosa diferent és la igualtat de salaris, que mereix una altre post, com la resta de dades de referència de l’Estratègia per a la Igualtat del 2010 – 2015 de la UE.

Dolores García Martínez
Graduat en Dret. UOC


Les dades estadístiques corresponen a la informació publicada per Euroestat.ec.europa.eu.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios