La Comissió Europea presenta la seva estratègia per millorar la seguretat del subministrament energètic


Amb l'actual situació geopolítica i davant la dependència europea de les importacions d'energia, la Comissió vol reaccionar i adoptar una nova estratègia europea de seguretat del subministrament energètic. Es tractaria de diversificar els subministraments energètics provinents de l'exterior, de modernitzar les infraestructures energètiques, de completar el mercat interior de l'energia de la UE i d'estalviar energia. A més, la Comissió també insisteix en la necessitat de coordinar les polítiques nacionals en matèria energètica i en la importància de negociar amb una sola veu amb els proveïdors exteriors. L'estratègia es basaria en els progressos aconseguits d'ençà de la crisi relacionada amb el subministrament de gas que vam patir el 2009. Les propostes de la Comissió, que inclouen mesures per garantir de manera ininterrompuda el subministrament aquest hivern, seran debatudes pels Caps d'Estat i de Govern en el Consell Europeu del 26 i 27 de juny.

«Arran de la crisi relacionada amb el subministrament de gas que vam patir el 2009, la UE ha fet moltes coses per millorar la seva seguretat energètica, però tot i això encara continua sent vulnerable. Les tensions a Ucraïna ens ho estan demostrant. Com que encara depenem en més d'un 50 % de les importacions d'energia, cal que encara fem més passos per garantir el nostre subministrament energètic. La Comissió presenta avui la seva estratègia global, que serà debatuda pels Caps d'Estat i de Govern en el Consell Europeu del mes de juny. Espero poder comptar amb el seu suport perquè és a tots que ens interessa millorar la nostra seguretat energètica.  En temes de seguretat energètica, Europa ha de parlar i actuar amb una sola veu», ha declarat avui el President de la Comissió, José Manuel Barroso.

«Volem establir associacions de col·laboració amb els proveïdors més importants, però també hem d'evitar ser víctimes de cap xantatge polític o comercial. La UE i els seus Estats membres tenen molts deures a fer: hem de ser més solidaris amb els Estats membres més vulnerables, completar el mercat interior de l'energia, millorar les nostres infraestructures, fer un ús més eficient de l'energia i treure més partit dels nostres propis recursos energètics. D'altra banda, hem de diversificar com més aviat millor els nostres proveïdors exteriors d'energia i, sobretot, els de gas. El que necessitem ara són mesures concretes», ha declarat avui el Comissari d'Energia, Günther Oettinger.

Per garantir de manera ininterrompuda el subministrament energètic aquest hivern, la Comissió proposa fer avaluacions exhaustives dels riscos a què podríem haver de fer front. Aquestes avaluacions es farien a nivell regional i a nivell europeu simulant una interrupció del subministrament de gas. L'objectiu és comprovar com reacciona el nostre sistema energètic davant del risc que ens tallin el subministrament i, sobre aquesta base, fer plans d'emergència i crear mecanismes que permetin mantenir ininterrompudament el subministrament, com ara disposar de reserves de gas, reduir la demanda de gas i passar quan calgui al fuel, especialment en el cas de la calefacció, crear infraestructures d'emergència que permetin invertir el flux de gas o posar en comú les reserves nacionals d'energia que tinguem emmagatzemades.

Per fer front als reptes que planteja el subministrament a curt i a llarg termini, la Comissió proposa un seguit de mesures, com ara:
·     completar el mercat interior de l'energia i construir les connexionsque falten per poder respondre de seguida a qualsevol interrupció del subministrament reorientant quan calgui els fluxos d'energia per tot Europa; la Comissió ha fet una llista de trenta-tres infraestructures que caldria fer i que són imprescindibles per a garantir la seguretat energètica de la Unió; a banda d'això, de cara al 2030 la Comissió també proposa ampliar fins al 15 % la interconnexió de la xarxa elèctrica tenint en compte els costos i els potencials intercanvis comercials de cada regió; per la seva banda, els Estats membres ja s'han compromès a garantir el 10 % d'interconnectivitat de cara al 2020;
·     diversificar els països proveïdors i les rutes que segueix el subministrament. El 2013 el 39 % de les importacions de gas de la UE provenien de Rússia, el 33 % de Noruega i el 22 % dels països del nord d'Àfrica: Algèria i Líbia; alhora que continuarà mantenint relacions amb els seus proveïdors més fiables, la UE mirarà de trobar nous proveïdors, com ara els països de la conca del mar Caspi, i noves rutes de subministrament ampliant el corredor meridional, creant un node gasista (gas hub) al Mediterrani i incrementant el subministrament de gas natural liquat;
·     millorar els mecanismes d'emergència i de solidaritat i protegir les estructures crítiques; la Comissió revisarà les disposicions i les normes d'aplicació del Reglament sobre la seguretat del subministrament de gas;
·     incrementar la producció autòctona d'energia, la qual cosa inclou fomentar l'ús de les energies renovables i la sostenibilitat de la producció de combustibles fòssils;
·     millorar la coordinació de les polítiques energètiques nacionals inegociar amb una sola veu amb els proveïdors exteriors; la Comissió vol implicar-se des del primer moment en les negociacions d'acords intergovernamentals amb tercers països que puguin tenir un impacte en la seguretat del subministrament; a més, la Comissió vetllarà perquè tots els acords i totes les infraestructures que es negociïn per dur a terme en territori europeu compleixin la normativa de la UE;
·     desenvolupar encara més les tecnologies energètiques;
·     millorar l'eficiència energètica; com que els responsables del 40 % del consum energètic general i d'un terç del consum de gas són els edificis, en el futur el sector de la construcció i l'aïllament tindrà una importància cabdal.
REREFONS
Els recents esdeveniments d'Ucraïna han generat molta preocupació a la UE pel que fa a la seguretat del subministrament energètic i a l'estabilitat dels preus de l'energia. En el Consell Europeu de març del 2014, la Comissió es va comprometre a fer un estudi aprofundit sobre la seguretat energètica a Europa i a presentar un pla detallat per reduir la dependència energètica de la UE. Les conclusions i les propostes d'aquest estudi seran objecte de debat en el Consell Europeu del 26 i 27 de juny.
D'altra banda, la demanda global d'energia està creixent i fins al 2030 està previst que encara augmenti un 27 % més. A més, la producció energètica interna de la UE s'ha reduït en gairebé una cinquena part entre 1995 i el 2012. Actualment, més del 50 % de les necessitats energètiques de la UE són cobertes per proveïdors externs: el 2012 gairebé el 90 % del petroli, el 66 % del gas i el 42 % dels combustibles sòlids consumits a la UE procedia de les importacions i representava una factura de 1 000 milions d'euros al dia.

Comentaris