Iniciativa Ciutadana Europea: La Comissió Europea respon a la iniciativa «One of Us» (un de nosaltres)


La Comissió Europea ha respost avui a la Iniciativa Ciutadana Europea «One of us». Després de celebrar una trobada amb els organitzadors de la iniciativa i estudiar la seva proposta, la Comissió ha decidit no presentar cap proposta legislativa ja que els Estats membres i el Parlament Europeu ja han debatut i adoptat una política de la UE sobre aquest assumpte molt recentment. La iniciativa «One of us» havia demanat a la UE que posés fi al finançament d'activitats que comportin la destrucció d'embrions humans, en els àmbits de la recerca, de l'ajuda al desenvolupament i de la salut. Després de registrar la seva proposta, els organitzadors de la iniciativa van reunir més del milió de signatures requerit d'almenys set Estats membres de la UE. Els organitzadors van celebrar una trobada amb la Comissió el dia 9 d'abril(STATEMENT/14/115 i el dia 10 del mateix mes van assistir a una audiència pública al Parlament Europeu. La Comissió ha decidit que el marc financer existent, debatut i acordat recentment pels Estats membres de la UE i el Parlament Europeu, és l'apropiat.
Máire Geoghegan-Quinn, Comissària Europea de Recerca, Innovació i Ciència, ha manifestat el següent: «hem deliberat amb els promotors d'aquesta Iniciativa Ciutadana i prestat tota la nostra atenció a la seva. No obstant això, els Estats membres i el Parlament Europeu han acordat prosseguir amb el finançament de la recerca en aquest àmbit per una raó: les cèl·lules mare d'embrions són úniques i ofereixen un alt potencial de salvació de vides humanes; les proves de caràcter clínic ja han començat. La Comissió seguirà aplicant les estrictes normes i restriccions ètiques que s'han establert per a tota la recerca finançada per la UE, entre elles el no finançament de la destrucció d'embrions».

El Comissari de Desenvolupament de la UE, Andris Piebalgs, ha manifestat el següent: «les Iniciatives Ciutadanes Europees permeten que els ciutadans participin directament en el desenvolupament de polítiques de la UE, per la qual cosa els concedim tota la nostra atenció. La gestació i les complicacions lligades amb el part segueixen essent encara avui dia causa de defunció de moltes dones. Per això, la comunitat internacional es va plantejar com a un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni l'objectiu específic de reduir la mortalitat materna i aconseguir un accés universal a la salut reproductiva. La UE, els seus Estats membres i altres donants de caràcter internacional estan fent un gran esforç per aconseguir-ho i han fet d'aquest aspecte, i de la salut en general, una prioritat. Els nostres programes de desenvolupament en aquest camp es proposen ampliar l'accés a uns serveis de planificació familiars eficaços amb la finalitat que els avortaments siguin innecessaris».

Recerca amb cèl·lules mare d'embrions humans
La Comissió Europea aplica una triple restricció a tota recerca amb cèl·lules mare d'embrions humans; la Comissió considera que aquest sistema està totalment d'acord amb els Tractats de la UE i amb la Carta de Drets Fonamentals. El sistema, que ja es venia aplicant en anteriors programes de recerca de la UE, va ser aprovat pels Estats membres de la UE i pel Parlament Europeu amb motiu de l'adopció de l'estratègia d'Horitzó 2020 en 2013. Les seves normes són les següents:
·                     compliment de la legislació nacional; els projectes de la UE han de respectar la normativa del país en el qual es realitza la recerca;
·                     tots els projectes han de ser validats científicament en una revisió feta per experts i han de superar un rigorós examen de caràcter ètic;
·                     el finançament de la UE no ha d'utilitzar-se en la derivació de noves línies de cèl·lules mare d'embrions, ni en activitats de recerca que destrueixin embrions, inclosa l'obtenció de cèl·lules mare d'embrions humans.

La Comissió Europea no finança expressament activitats de recerca amb cèl·lules mare d'embrions. La Comissió finança més aviat la recerca de tractaments de malalties o de grans reptes sanitaris tals com la teràpia de la malaltia de Parkinson o de Huntington o la diabetis. La recerca pot comportar l'ocupació de cèl·lules mare d'embrions humans si això forma part dels més importants projectes de recerca. Entre el 2007 i el 2013, la UE ha finançat 27 projectes de col·laboració en l'àmbit de la salut que suposaven el maneig de cèl·lules mare d'embrions humans, amb una dotació pressupostària de 156,7 milions d'euros del pressupost de la UE. La dotació total en el terreny sanitari va ser en el mateix període d'uns 6 000 milions d'euros. 
Suport de la UE a la salut de països en vies de desenvolupament

La cooperació al desenvolupament en els àmbits de la maternitat i la salut del nounat obeeix als següents factors:
·          els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni; es proposen lluitar contra la pobresa al món i es plantegen, com a objectiu específic, la reducció en tres quartes parts de la mortalitat materna per al 2015, així com un accés universal a la salut reproductiva;
·         el programa d'acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament (CIPD), que estableix que en cap cas haurà de promoure's l'avortament com a mètode de planificació familiar, que les intervencions han d'ajustar-se a la legislació de cada país i que, en cas de ser legal, l'avortament ha de desenvolupar-se en condicions de seguretat.

Les prioritats del finançament de la UE en el terreny de la salut es decideixen conjuntament amb el govern dels països participants, posant l'accent en el reforç i la millora de l'accés als seus sistemes nacionals de salut. La UE va gastar entre el 2008 i el 2012 en el terreny sanitari 3 200 milions d'euros procedents de fons de desenvolupament. D'aquesta xifra, 1 500 milions es van destinar a la salut materna, del nounat i del nen de curta edat, 87 milions a la salut reproductiva i 17 milions a la planificació familiar.

L'Instrument de Cooperació al Desenvolupament (ICD) és un dels principals mecanismes de la UE a l'hora de finançar l'ajuda al desenvolupament. Facilita un suport bilateral a països en vies de desenvolupament no coberts pel Fons Europeu de Desenvolupament, així com un suport temàtic als països participants en sectors prioritaris com ara els drets humans, la democràcia i la governança i el creixement sostenible i inclusiu. De forma addicional a l'avaluació d'impacte i altres avaluacions internes, el 2010-2011 la Comissió va celebrar una consulta pública sobre el futur finançament de l'acció exterior de la UE. El març del 2014, després de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Consell Europeu, es va adoptar el Reglament sobre l'ICD. L'ICD rebrà una dotació de 19 700 milions d'euros del pressupost de la UE per al període 2014-2020.

Rerefons
Les Iniciatives Ciutadanes Europees (ICE) van ser creades l'abril del 2012 per facilitar als ciutadans un instrument amb el qual participar en el procés d'elaboració de polítiques. Gràcies a les ICE, un milió de ciutadans d'almenys una quarta part dels Estats membres de la UE poden convidar la Comissió Europea a intervenir en àrees que són de la seva competència.

En presentar la seva iniciativa, els organitzadors es van emparar en la sentència Brüstle del Tribunal de Justícia Europeu (Assumpte C-34/10). No obstant això, el Tribunal assenyalava en aquesta sentència, que tractava de la Directiva en matèria d'invencions biotecnològiques (98/44/CE), que el propòsit d'aquesta normativa europea no era regular l'ús dels embrions humans en el context de la recerca científica; la sentència solament tractava de la patentabilitat de les invencions biotecnològiques i no entrava en la qüestió de si aquest tipus de recerca és lícit o si pot ser subvencionat.

Comentaris