Europa: Previsions econòmiques de la primavera 2014: consolidació del creixementLes previsions de primavera de la Comissió Europea apunten cap a una recuperació econòmica continuada a la Unió un any després de començar a deixar enrere la recessió. Està previst que el creixement del PIB real assoleixi un 1,6% a la UE i un 1,2% a la zona euro durant el 2014 i que segueixi millorant al 2015 amb un 2,0% i un 1,7% respectivament. Aquesta previsió es basa en la hipòtesi que els Estats membres i la UE aplicaran les mesures acordades i els ajustos necessaris.

Simm Kallas, vicepresident de la Comissió Europea, ha declarat: "la recuperació ha acabat, els dèficits s'han reduït, la inversió està repuntant i l'ocupació, un factor de gran importància, ha començat a millorar. L'esforç constant dels Estats membres i de la pròpia UE per aplicar les reformes està produint els seus fruits. El canvi estructural que s'està duent a terme em recorda el profund ajustament emprès per les economies dels països de l'Europa central i oriental durant la dècada dels noranta i els anys posteriors, en el context de la seva adhesió a la UE, ara fa exactament deu anys. L'experiència d'aquests països demostra la importància d'emprendre reformes estructurals en una fase inicial i mantenir el rumb siguin quines siguin les dificultat a què s'hagin de fer front durant el procés. Animats per aquest mateix esperit, no hem de deixar de treballar per crear més ocupació per als ciutadans europeus i enfortir el potencial de creixement."
Un creixement econòmic gradual
Globalment s'espera que la demanda interior es converteixi en el vector fonamental del creixement durant el període que comprenen les previsions. Les despeses del consum haurien de contribuir progressivament al creixement a mesura que la renda real millori gràcies a una menor inflació i a l'estabilització del mercat laboral. 
La recuperació de la inversió hauria de seguir promovent el creixement. Es preveu que durant el període considerat, disminueixi la contribució de les exportacions netes.

El caràcter gradual d'aquest repunt està en consonància amb el que s'ha observat en anteriors recuperacions succeïdes després de crisis financeres profundes. Si bé les condicions de finançament segueixen sent, de mitjana, favorables, persisteixen diferències substancials entre els Estats membres i entre empreses de diferent envergadura.

Les condicions del mercat laboral van començar a millorar durant el 2013 i s'espera que, com a conseqüència, augmenti la creació de llocs de treball i es produeixi  una nova disminució de les taxes d'atur  ( fins un 10,1% a la UE i un 11,4% a la zona euro).

Es preveu que la inflació es mantingui en un nivell reduït, tant a la UE (1,0% en el 2014, 1,5% en el 2015) com en la zona euro (0,8% i 1,2%)

En els darrers anys, els dèficits per compta corrent dels Estats membres vulnerables han disminuït a causa del creixement continu de la competitivitat dles preus. En algunes d'aquestes economies, s'esperen excedents durant el 2014 i 2015.

Està previst que segueixi disminuint el dèficit general de les administracions públiques. Al 2014 aquesta disminució hauria de situar-se al voltant del 2,5% del PIB tant a la UE com a la zona euro. La ràtio deute/PIB assolirà un nivell màxim, situant-se en gairebé el 90% a la UE i el 96% a la zona euro, abans d'experimentar una caiguda durant l'any vinent.

El principal risc de la correcció a la baixa d'aquestes perspectives de creixement segueix promovent la pèrdua de confiança que tornaria a generar un estancament de les reformes. També ha crescut la incertesa respecte l'entorn exterior. A la inversa, l'aplicació addicional de reformes estructurals audaces podria conduir a una recuperació superior a la prevista.

Tot i que l'actual evolució dels preus és el resultat tant de factors externs com del procés d'ajustament en curs, un període de baixa inflació massa perllongat també podria comportar riscos. No obstant, haurien d'atenuar-s aquests riscos.


Comentaris