Europa: La Comissió aprova el règim de subvencions al cinema espanyol


Recentment, el 12 de maig del 2014 la Comissió Europea ha estudiat les modificacions introduïdes en les deduccions fiscals que Espanya té previst concedir al cinema i a les produccions audiovisuals i ha conclòs que respectaven la normativa sobre ajusts estatals de la UE. Les modificacions consisteixen en una reducció del 20 % al 18 % de la deducció fiscal prevista per als productors; en una ampliació màxima, equivalent al 40 % dels costos de producció, de la deducció fiscal pels costos de prostproducció (promoció, publicitat i còpies); i en l'establiment d'un període màxim de sis anys per al règim de subvencions, des de l'1 de gener del 2014 fins a l'1 de gener del 2020. Concretament, la Comissió conclou que per poder-se beneficiar de les subvencions no cal que una part de les despeses s'hagin de fer a Espanya i, per tant, considera que el règim s'ajusta a les recomanacions de la Comunicació sobre el Cinema (IP/13/1074). A més, el règim espanyol també s'ajusta a la Comunicació sobre el Cinema pel que fa a la transparència, al finançament dels costos de producció fins a un màxim del 50 % i a l'absència de subvencions per a activitats de producció específiques. El règim original va ser aprovat el 1985 i les últimes modificacions van ser introduïdes el mes d'octubre del 2013 i estaran vigents a partir de l'1 de gener del 2014. D'altra banda, la Comissió està avaluant les modificacions d'un altre règim espanyol de subvencions a la indústria del cinema, que ha estat notificat enguany.

Comentaris