Europa: Informe exhaustiu del programa de reformes de la regulació financera de la UE

By Esguard de Dona - dijous, de maig 15, 2014

Un cop adoptades la majoria de les reformes financeres, la Comissió Europea publica avui el primer informe exhaustiu sobre el programa de regulació financera. Aquesta revisió té la intenció de demostrar que les reformes que s'han dut a terme donaran lloc a un sistema financer més segur i responsable tot millorant l'estabilitat financera, aprofundint el mercat únic de serveis financers, millorant la seva eficiència i la integritat i confiança dels mercats. Tot fa pensar que els beneficis que s'esperen obtenir amb aquesta nova regulació financera compensaran els seus costos. Moltes de les normes creen sinergies positives entre elles com és el cas, per exemple, del paquet de requisits de capital del sector bancari i la reforma dels mercats de productes derivats. El sistema financer ja està canviant i millorant i aquests canvis i millores continuaran un cop enllestida la reforma.
«El sector dels serveis financers és un dels principals actius d'Europa i volem que prosperi perquè pugui prestar diners a ciutadans i empreses i d'aquesta manera contribuir a la recuperació econòmica. Però els contribuents europeus ja han afluixat grans quantitats de diners per evitar l'ensorrament del sistema financer i en compensació demanen amb tota la raó un parell de coses: que el sector respecti les regles i que les crisis bancàries no tornin a convertir-se en crisis de deute públic. És per això que el 2008 la Comissió Europea va actuar de seguida per crear un sistema financer més responsable. Des d'aleshores hem presentat més de quaranta actes legislatius per posar terme a les primes que cobraven els banquers, impulsar les reserves d'efectiu de què han de disposar els bancs i fer més transparents els fons d'inversió, les agències de qualificació i, en general, millorar la protecció dels consumidors. També hem adoptat una legislació comuna perquè, quan un banc faci fallida, els primers que hagin de pagar siguin els accionistes i els inversors i no pas els contribuents. Hem proposat una taxa sobre les transaccions financeres perquè els operadors financers paguin a les arques públiques la part proporcional que els pertoca. I hem creat la Unió Bancària, un supervisor únic i un fons comú alimentat pels bancs de la zona euro o d'altres països que vulguin adherir-s'hi. Gràcies al fet que les nostres propostes han estat adoptades en un temps rècord, els mercats financers europeus són ara més segurs i transparents i els bancs gestionen el seu risc amb més responsabilitat», ha declarat avui el President José Manuel Barroso.
«Portem quatre anys treballant sense treva amb el Parlament Europeu i amb el Consell de Ministres per dur a la pràctica el nostre full de ruta de supervisió bancària basat en els compromisos del G-20, mirant de trobar solucions per reduir els riscos d'inestabilitat financera i protegir els consumidors i fent alhora tots els possibles perquè el sector financer garanteixi un flux de finançament sostenible que permeti el creixement i la inversió. La majoria de normes ja han estat adoptades i, per tant, és el moment de fer una primera avaluació del seu impacte general, dels seus costos, dels seus beneficis i de la seva interacció. L'avaluació ha demostrat que hi ha moltes sinergies positives entre les diferents normes i que es complementen entre elles. Els beneficis de cadascuna de les normes també en superen els costos. En conjunt, aquesta avaluació demostra que hem aconseguit el que ens havíem proposat i que el programa de regulació financera està aconseguint que el sistema financer europeu sigui més estable i responsable a l'hora que beneficia el conjunt de l'economia i els ciutadans de tota la UE», ha declarat avui el Comissari de Mercat Interior i Serveis, Michel Barnier.
El paquet de mesures que avui presentem inclou una comunicació de la Comissió que porta per títol «Un sector financer reformat per a Europa», que ve acompanyada d'un informe econòmic detallat on s'explica com s'ha redissenyat el sector financer i quins beneficis s'hi ha obtingut. La dita comunicació recorda els objectius que han guiat la Comissió, presenta un visió general de les reformes que hi ha proposat i fa un balanç dels principals efectes, que ja es comencen a veure.
El programa de regulació financera és un procés gradual. Moltes de les mesures legislatives han estat adoptades molt recentment i algunes encara no han entrat en vigor. Per tant, fer-ne una avaluació final encara seria prematur. De manera que aquest informe econòmic és sobretot qualitatiu i ha de ser entès com el començament d'un llarg procés d'informes sistemàtics i d'avaluacions de les reformes introduïdes.
L'informe que avui presentem demostra que les reformes permeten que els supervisors supervisin mercats que fins ara havien estat fora del seu abast i aporten transparència a tots els participants en el mercat. Les reformes estableixen noves normes ambicioses per evitar que es prenguin riscos excessius i per fer que les institucions financeres siguin més resistents. Quan es tracta de prendre riscos, la càrrega passa dels contribuents a aquells que es beneficien financerament de les activitats de risc. Les reformes faran que els mercats financers treballin de manera més eficient de cara als consumidors, les PIMES i l'economia en general.
Les reformes també faran que el mercat únic de serveis financers sigui més sòlid gràcies a l'actuació de les Autoritats Europees de Supervisió (ESAS) en el marc del Sistema de Supervisió Financer Europeu que va entrar en vigor el 2011 (MEMO/10/434). A més, la Unió Bancària constitueix una fita per a la integració europea i és imprescindible no només per a la zona euro, sinó per a la UE en general.
En aquest informe també s'examinen els costos que ha tingut el procés de transició cap a un sistema financer més estable i responsable. Aquests costos, però, han estat minimitzats gràcies a la introducció progressiva de les reformes i a uns períodes d'observació i d'adaptació de les normes que han permès reduir-ne els costos previstos.
Rerefons
Entre el 2008 i el 2012 es van destinar 1,5 bilions d'euros en ajudes estatals per prevenir l'ensorrament del sistema financer. La crisi financera ha provocat una recessió molt profunda i ha generat moltes pèrdues. L'atur ha registrat un augment elevadíssim i hi ha un munt de famílies a Europa que han patit pèrdues d'ingressos i de riquesa. La confiança en el sistema financer s'ha vist seriosament afectada.
En resposta a aquesta crisi la UE s'ha compromès a dur a terme una revisió general del marc que regula i supervisa el sector financer. Basant-se en lesrecomanacions del grup d'experts d'alt nivell presidit per Jacques de Larosière i d'acord amb la seva comunicació titulada «Gestionar la Recuperació Econòmica» del mes de març del 2009, la Comissió ha establert un full de ruta per millorar la regulació i la supervisió dels mercats financers europeus i les seves institucions, que inclou la creació del Sistema Europeu de Supervisió Financera. La següent comunicació que aquí s'esmenta, titulada «Regulació dels serveis financers per un creixement sostenible», de juny del 2010, inclou un paquet de mesures legislatives per regular els serveis financers, que la Comissió té intenció d'adoptar i de presentar al Consell i al Parlament. Aquestes mesures tenen per objectiu crear un sector financer responsable i segur que fomenti el creixement econòmic i sigui més transparent, fer que la supervisió sigui més eficaç, aconseguir que el sistema bancari sigui més resistent i estable i introduir una millor protecció dels inversors i dels consumidors.
Les reformes reconeixen el fet que el sistema financer és de natura global i, per tant, han estat coordinades a nivell global pel G-20 i pel Consell d'Estabilitat Financera (FSB, per les seves sigles angleses). És a dir, que una part molt important del programa de reformes de la UE s'ha basat en l'aplicació dels compromisos assolits pel G-20. Tot i això, ha calgut introduir mesures addicionals a nivell europeu per resoldre les nostres pròpies deficiències institucionals i millorar el funcionament del mercat únic de serveis financers.
Fins ara s'han proposat i adoptat més de quaranta mesures. A la comunicació de la Comissió i en l'informe econòmic de treball dels serveis de la Comissió que l'acompanya es descriu l'impacte concret i general d'aquestes mesures i la interacció que s'ha produït entre elles.
Més informació:
Comunicació titulada «Un sector financer reformat per a Europa» i «Informe econòmic del programa de regulació financera»:
Comunicació del 2009:
Comunicació del 2010:
Comunicació sobre la Unió Bancària:

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios