Europa:Noves directrius de la Comissió Europea sobre els ajuts públics concedits a aeroports i companyies aèries

By Esguard de Dona - dijous, de febrer 20, 2014


La Comissió adopta avui unes noves directrius sobre la forma en què els Estats membres poden ajudar els aeroports i les companyies aèries tot respectant la normativa de la UE sobre ajuts estatals. L'objectiu d'aquestes noves directrius és garantir la connectivitat de les regions i la mobilitat dels ciutadans europeus, i reduir al mínim les distorsions de la competència en el mercat únic. Aquestes noves directrius formen part de l'estratègia de la Comissió en matèria de modernització dels ajuts estatals, que té per objectiu fomentar el creixement amb ajuts més eficaços i controlats per la Comissió Europea en aquells casos que puguin tenir un impacte més greu per a la lliure competència (IP/12/458).

«Les noves directrius sobre ajuts estatals són un element imprescindible per salvaguardar la competitivitat del sector aeri europeu. Les noves propostes garantiran una competència lleial amb independència del model de negoci tant de les companyies nacionals, com de les companyies de baix cost, dels grans aeroports o dels aeroports regionals. El nostre objectiu és garantir la mobilitat dels ciutadans europeus vetllant alhora per la igualtat de condicions de tots els aeroports i de totes les companyies aèries», ha declarat el Vicepresident de la Comissió i Comissari de Competència, Joaquín Almunia.

Les noves directrius sobre els ajuts estatals que es concedeixin a aeroports i companyies aèries fomenten l'ús rigorós dels recursos humans i les iniciatives que potenciïn el creixement; limiten, alhora, qualsevol distorsió que pugui afectar la competència lleial en el mercat únic evitant l'excés de capacitat dels aeroports i la multiplicació d'aeroports no rendibles.

Aquestes són les principals disposicions de les noves directrius:
·         Els ajuts estatals a les inversions en infraestructures aeroportuàries s'autoritzen només si hi ha una necessitat real en matèria de transport o si cal millorar l'accessibilitat d'una regió. Les noves directrius estableixen els límites màxims autoritzats per als ajuts estatals per tal de garantir l'equilibri entre inversions públiques i privades; aquests límits màxims depenen de la grandària dels aeroports, és a dir, que els aeroports petits tenen més possibilitats que els grans d'obtenir un ajut.
·         Els ajuts al funcionament dels aeroports regionals (menys de 3 milions de passatgers l'any) s'autoritzen en determinades condicions durant un període transitori de deu anys per tal de donar-los temps suficient per adaptar el seu model de negoci. Per poder rebre ajuts al funcionament, els aeroports han d'elaborar un pla d'empresa que inclogui la total cobertura dels costos de funcionament un cop finalitzat el període transitori. Atès que en les actuals condicions del mercat els aeroports amb un tràfic de menys de 700 000 passatgers l'any poden tenir més dificultats per cobrir costos abans no expiri el període transitori, les directrius preveuen un règim especial per a aquesta mena d'aeroports, que inclou límits màxims per als ajuts estatals i una reavaluació de la situació al cap de cinc anys.
·         S'autoritzen ajuts a la posada en marxa perquè les companyies aèries obrin noves línies sempre que els dits ajuts es concedeixin per un temps limitat; se simplifiquen i adapten les condicions de compatibilitat d'aquesta mena d'ajuts per tenir en compte l'evolució recent del mercat.
L'adopció formal i la publicació en totes les llengües oficials de les noves directrius en el Diari Oficial de la UE estan previstes per al mes de març del 2014. De moment, el text de les noves directrius està disponible en anglès en el següent enllaç:

Rerefons
Actualment, els ajuts públics que els Estats membres concedeixen als aeroports i a les companyies aèries han de respectar les directrius sobre aviació adoptades el 1994 i el 2005. Les directrius del 1994 van ser adoptades per liberalitzar el mercat dels serveis de transport aeri; preveien una avaluació dels ajuts socials i dels ajuts a la reestructuració concedits a les companyies aèries per tal de garantir que totes competien en igualtat de condicions. Les directrius del 1994 es van completar el 2005 amb d'altres directrius sobre finançament públic dels aeroports i sobre la posada en marxa de serveis de transport aeri en aeroports regionals. Les noves directrius substitueixen, doncs, les directrius sobre aviació del 1994 i del 2005.

Avui dia, el transport aeri constitueix una part important de l'economia de la UE i té un paper fonamental per a la integració i la competitivitat europees. L'entorn comercial del sector aeronàutic ha canviat força els últims deu anys. La liberalització del transport aeri engegada el 1997 va permetre l'aparició de companyies aèries de baix cost, que es van desenvolupar a un ritme accelerat a partir del 2005. El 2012 les companyies aèries de baix cost assolien per primera vegada una quota de mercat (44,8 %) superior a la de les companyies aèries tradicionals (42,4 %) i la tendència es va mantenir durant l'any passat. El model de negoci de les companyies de baix cost està intrínsecament vinculat als petits aeroports regionals no saturats, que permeten reduir la duració de les escales. 

En general, els aeroports d'aquesta mena són de propietat pública i acostumen a rebre subvencions dels poders públics. És cert que hi ha regions que continuen tenint problemes a causa de la seva difícil accessibilitat i que els grans aeroports estan cada vegada més congestionats, però també es cert que en algunes regions la densitat d'aeroports regionals és tan gran que la capacitat de les infraestructures aeroportuàries supera la demanda de passatgers i fins i tot les necessitats de les companyies aèries.

Vistos els canvis tan radicals que s'han produït en el mercat durant l'última dècada, la Comissió va iniciar el 2011 la revisió de les seves directrius sobre aviació organitzant una primera consulta pública primer de tot per veure si calia fer-ne una revisió (IP/11/445). Les noves directrius també tenen en compte les observacions rebudes en la segona consulta pública duta a terme el juliol del 2013 (IP/13/644), així com els contactes mantinguts amb els Estats membres, els poders públics, els aeroports, les companyies aèries, les associacions i els ciutadans. Les noves directrius fan balanç de la nova situació jurídica i econòmica pel que fa al finançament públic dels aeroports i de les companyies aèries i defineixen els criteris que cal respectar perquè aquest finançament constitueixi un ajut estatal d'acord amb l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

Quan aquest finançament inclogui un ajut estatal, les directrius estableixen les condicions de la seva compatibilitat amb el mercat interior. La Comissió Europea basarà la seva valoració en la seva experiència i en la seva pràctica decisòria, així com en la seva anàlisi de la situació del mercat en el sector dels aeroports i del transport aeri sens prejudici d'altres polítiques que pugui aplicar a d'altres infraestructures o sectors d'activitat.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios