Europa: Defensa de la competència: la Comissió investiga les restriccions a la prestació transfronterera de serveis de televisió de pagament

By Esguard de Dona - dilluns, de gener 13, 2014Comissió Europea
Comunicat de premsa
Brussel·les, 13 de gener de 2014


La Comissió Europea ha iniciat un seguit de procediments formals de defensa de la competència per estudiar algunes disposicions dels acords de concessió de llicències firmats entre estudis cinematogràfics americans tan destacats com ara Twentieth Century Fox, Warner Bros., Sony Pictures, NBCUniversal, Paramount Pictures i les empreses europees de televisió de pagament més importants (BSkyB del Regne Unit, Canal Plus de França, Sky Italia d'Itàlia, Sky Deutschland d'Alemanya i DTS d'Espanya, entre d'altres). Concretament, la Comissió vol estudiar si aquestes disposicions impedeixen que les distribuïdores puguin oferir els seus serveis fora de les seves fronteres i si, per exemple, rebutgen potencials subscriptors d'altres Estats membres o n'hi bloquegen l'accés. L'inici d'aquest procediment no prejutja en absolut el resultat de la investigació; només significa que la Comissió té intenció d'abordar aquesta qüestió de manera prioritària.

Els estudis americans atorguen llicències per a continguts audiovisuals com ara pel·lícules d'èxit a les distribuïdores de televisió de pagament amb caràcter exclusiu i sobre una base territorial, és a dir, habitualment a una sola distribuïdora per Estat membre o Estats membres que comparteixen la mateixa llengua. Arran de les conclusions d'una investigació que ja va dur a terme el 2012,1 la Comissió vol estudiar si els acords de concessió de llicències per a la retransmissió via satèl·lit o per internet signats entre els estudis americans i les principals distribuïdores europees que atorguen «exclusivitat territorial absoluta» poden estar infringint la legislació de defensa de la competència europea (article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, TFUE).

Les llicències americanes que estableixen una «exclusivitat territorial absoluta» tenen per objectiu garantir que les seves pel·lícules es projectin via satèl·lit o per internet exclusivament a l'Estat membre on opera la distribuïdora europea; les pel·lícules objecte d'aquestes llicències no estan mai disponibles fora d'aquest Estat membre encara que les demanin potencials subscriptors d'altres Estats membres.

Antecedents de la investigació sobre la televisió de pagament
El mes d'octubre del 2011 el Tribunal de Justicia de la UE abordava en la seva sentencia Premier League/Murphy (assumptes acumulats C-403/08 i C-429/08) la qüestió de l'exclusivitat en la concessió de llicències de retransmissió de partits de lliga de primera divisió en el territori d'un Estat membre. Aquestes llicències només permeten als teleespectadors veure els partits retransmesos a l'Estat membre en el qual resideixen. En la seva sentència el Tribunal de Justícia observava que les llicències que impedeixen que una distribuïdora de televisió via satèl·lit pugui retransmetre un partit fora del seu territori atorguen exclusivitat territorial absoluta en el territori objecte de la llicència i d'aquesta manera eliminen la competència entre distribuïdores i impliquen, doncs, una compartimentació del mercat en funció de les diferents fronteres nacionals. A més, el Tribunal també considerava que aquesta mena de llicències no es justifiquen per la necessitat de garantir un nivell d'ingressos als titulars dels drets perquè això és perfectament factible calcular-ho en funció de l'audiència real i de l'audiència potencial tant de l'Estat membre, com dels Estats membres en els quals també es podria rebre el senyal.

Antecedents de les investigacions de defensa de la competència
L'article 101 del TFUE prohibeix els acords contraris a la competència, així com les associacions d'empreses. El desenvolupament d'aquesta disposició del Tractat queda establerta en el Reglament de defensa de la competència (Reglament nº 1/2003 del Consell), que pot ser aplicat per la Comissió i per les autoritats nacionals de defensa de la competència dels Estats membres de la UE.
L'article 11, apartat 6, d'aquest mateix Reglament estableix que l'inici d'un procediment per part de la Comissió priva les autoritats de defensa de la competència dels Estats membres de la seva competència per aplicar justament les normes de defensa de la competència de la UE a un cas concret. L'article 16, apartat 1, d'aquest mateix Reglament estableix que els òrgans jurisdiccionals nacionals han d'evitar adoptar decisions susceptibles d'entrar en conflicte amb una decisió adoptada per la Comissió en un procediment ja iniciat.

La Comissió ha informat les empreses i les autoritats de defensa de la competència dels Estats membres que ha iniciat un procediment d'investigació sobre les llicències esmentades.

No hi ha cap termini legal per dur a terme investigacions sobre infraccions de la competència. La durada d'una investigació sobre defensa de la competència depèn d'un seguit de factors com ara la complexitat del cas, la mesura en què l'empresa col·labori amb la Comissió i l'exercici dels drets de defensa.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios