Comunicat Comissió Europea Investigació Finançament Públic Clubs de Futbol

By Esguard de Dona - divendres, de desembre 20, 2013


Ajuts estatals: la Comissió Europea obre una investigació sobre el finançament públic d'alguns clubs espanyols de futbol professional
La Comissió Europea ha iniciat tres investigacions detallades per comprovar si diverses mesures de suport públic a favor d'alguns clubs espanyols de futbol professional respecten les normes de la UE sobre ajuts estatals. Cap d'aquestes mesures no ha estat notificada a la Comissió i han hagut de ser ciutadans interessats els que les hi comuniquin. A la Comissió li preocupa que aquestes mesures confereixin avantatges fiscals importants als clubs beneficiaris en detriment dels que no en reben cap. L'inici d'aquestes investigacions ofereix a Espanya i a qualsevol tercer interessat l'oportunitat de presentar-hi observacions sobre els ajuts en qüestió sense prejutjar-ne el desenllaç.

Per començar, la Comissió Europea investigarà els possibles privilegis fiscals atorgats al Real Madrid Club de Futbol, al Barcelona Club de Futbol, a l'Athletic Club de Bilbao i al Club Atlético Osasuna; a continuació, encetarà una altra investigació per estudiar si la permuta de terrenys ben coneguda entre l'Ajuntament de Madrid i el Real Madrid Club de Futbol incloïa algun tipus d'ajut estatal en benefici del club; i per acabar, estudiarà si els avals concedits per l'Institut Valencià de Finances per a la concessió de préstecs destinats a finançar tres clubs de la Comunitat Valenciana, el València Club de Futbol, l'Hèrcules Club de Futbol i l'Elx Club de Futbol, han respectat les normes sobre ajuts estatals de la UE en un moment en què aquests clubs sembla que passaven greus dificultats financeres.

Totes les mesures esmentades s'han finançat mitjançant recursos públics i confereixen avantatges a diversos clubs que duen a terme activitats econòmiques en el mercat interior de la UE i, per tant, poden afectar la competència i els intercanvis comercials entre els Estats membres; sembla, doncs, que comporten un ajut estatal en el sentit de les normes de la UE. Aquesta mena d'ajuts poden considerar-se compatibles amb la normativa si fomenten un objectiu comú i no falsegen indegudament la competència en el mercat interior. Fins ara, Espanya no hi ha aportat cap prova al respecte.

En la mesura que els clubs de futbol professional en qüestió passaven dificultats financeres quan es van concedir els ajuts, hauria calgut avaluar-los en funció de les normes que autoritzen els Estats membres a concedir en determinades condicions ajuts per al salvament i la reestructuració d'empreses en crisi. Actualment, la Comissió Europea dubta que aquestes mesures s'ajustin a les dites normes perquè Espanya no ha presentat cap pla de reestructuració que demostri la manera en què els clubs podrien tornar a ser rendibles sense el falsejament de la competència que pot haver provocat la concessió dels ajuts estatals.

Mesures objecte de la investigació
La investigació de la Comissió Europea inclou les mesures següents:
Nom del club
Any de la mesura
Descripció
València CF
2009 2010 2013
2009: aval estatal de l'Institut Valencià de Finances per a la concessió per part de Bancaja (ara Bankia) d'un préstec bancari de 75 milions d'euros a la Fundació València Club de Futbol per finançar l'adquisició d'accions del València Club de Futbol per part de la dita Fundació.
2010 i 2013: l'Institut Valencià de Finances va augmentar en 6 milions d'euros i en 5 milions d'euros el 2010 i el 2013 respectivament l'aval atorgat a la Fundació València Club de Futbol perquè pogués fer front al pagament del principal, dels interessos i de les despeses vençudes derivades de les quotes no abonades corresponents al préstec garantit concedit al València Club de Futbol.
Hèrcules CF
2010
Aval estatal de l'Institut Valencià de Finances per a un préstec bancari de 18 milions d'euros concedit per la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) a la Fundació Hèrcules d'Alacant, que es va fer servir per finançar l'adquisició d'accions de l'Hèrcules Club de Futbol per la dita Fundació.
Elx CF
2013
Aval estatal de l'Institut Valencià de Finances per a dos préstecs per un total de 14 milions d'euros concedits per laCaixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM, 9 milions d'euros) i pel Banc de València (5 milions d'euros) a la Fundació Elx Club de Futbol, que es va fer servir per finançar l'adquisició d'accions de l'Elx Club de Futbol per part de la dita Fundació.
Real Madrid CF
2011
El Real Madrid Club de Futbol sembla haver-se beneficiat d'una permuta de terrenys molt avantatjosa duta a terme amb l'Ajuntament de Madrid; aquesta permuta es va basar en la nova taxació que es va fer d'un terreny per valor de 22,7 milions d'euros que cal comparar amb l'anterior taxació de 1998 per valor de 595 000 d'euros.
Real Madrid CF, Barcelona CF, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna
des de 1990
Possibles privilegis pel que fa a la fiscalitat de les empreses en benefici del Real Madrid Club de Futbol, del Barcelona Club de Futbol, de l'Athletic Club Bilbao i del Club Atlético Osasuna; aquests quatre clubs estan exempts de l'obligació general que tenen els clubs de futbol professional de convertir-se en societats anònimes esportives; aquesta exempció té per efecte que els clubs gaudeixin d'un tipus impositiu preferent del 25 % en lloc del 30 % aplicable a les societats anònimes esportives.

 En paraules del vicepresident de la Comissió Europea i comissari de competència, Joaquín Almunia,«els clubs de futbol professional han de finançar els seus costos de funcionament i les seves inversions fent una bona gestió financera en lloc de fer-ho a càrrec del contribuent. En aquest àmbit els Estats membres i les autoritats públiques han de respectar les normes de la UE de la mateixa manera que en qualsevol altre sector econòmic».
Context
El 21 de març del 2012 el vicepresident Almunia i el president de la UEFA, Michel Platini, van fer una declaració conjunta en la qual es mostraven d'acord amb el fet que el control dels ajuts estatals concedits al futbol professional i les normes de la UEFA sobre equitat financera tenen per objectiu fer front exactament a la mateixa mena de problemes i hi afegien que els clubs de futbol professional han de finançar-se pels seus propis mitjans (IP/12/264).

La Comissió també està examinant diverses mesures d'altres Estats membres de què ha tingut notícia. L'octubre del 2013 la Comissió va sol·licitar informació a tots els Estats membres sobre aquestes mesures i sobre els clubs de futbol en general i el mes de març del 2013 la Comissió va iniciar una investigació detallada del finançament públic de cinc clubs de futbol professional holandesos (IP/13/192).

Es pot considerar que les intervencions públiques en favor d'agents del mercat que realitzen activitats econòmiques no constitueixen ajuts estatals en el sentit de la normativa de la UE quan es concedeixen en condicions que qualsevol operador privat hauria acceptat en condicions normals de mercat; és el que es coneix com a «principi de l'inversor en una economia de mercat» (PIEM). Ara, quan no es respecta aquest principi, les intervencions públiques constitueixen un ajut estatal en el sentit de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) perquè confereixen al beneficiari un avantatge econòmic que els seus competidors no tenen. En aquests casos, la Comissió avalua si l'ajut pot ser considerat compatible amb la normativa comuna de la UE que autoritza diverses categories d'ajuts; sense aquesta normativa comuna, la competència dins del mercat únic de la UE es veuria falsejada per una «cursa de subvencions» entre els Estats membres en benefici de determinats agents del mercat.

La versió no confidencial de la decisió sobre les investigacions iniciades per la Comissió es publicarà amb els números SA.29769SA.33754 i SA.36387 en el Registre d'Ajuts Estatals [State Aid Cases]que es troba en el web de la Direcció General de Competència un cop resolta la qüestió de la confidencialitat. Les noves decisions sobre ajuts estatals que es publiquen a internet i en el Diari Oficial de la Unió Europea es recullen a l'State Aid Weekly e-News [Notícies electròniques setmanals sobre els ajuts estatals].

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios