Europa: Tema Transgènics - Blat de Moro Transgènic Bt 1507 -

By Esguard de Dona - dimecres, de novembre 06, 2013El 26 de setembre de 2013 el Tribunal General de la Unió Europea va dictar una sentència en què afirmava que la Comissió no havia donar resposta a una sol·licitud de cultiu d'un organisme genèticament modificat (OGM) que li havia estat presentada feia dotze anys, en el 2001.

D'acord amb aquesta sentència, la Comissió trasllada avui aquesta sol·licitud al Consell de Ministres, a qui correspon ara pronunciar-s'hi per majoria qualificada.

L'Agència Europea de Seguretat Alimentària ja havia presentat sis dictàmens favorables a la sol·licitud en el 2005, 2006, 2008, 2011 i 2012.

La sol·licitud de 2001 s'havia presentat d'acord amb el procediment de comitologia anterior al Tractat de Lisboa, la qual cosa significa que, si en el Consell no s'hagués aconseguit una majoria qualificada ni a favor ni en contra de l'autorització, la Comissió hauria estat obligada per llei a concedir l'autorització.

D'altra banda, la Comissió ha demanat que el Consell de Ministres debati la seva nova proposta de cultiu, sobre la qual el Parlament ja ha adoptat el seu dictamen, que permetria als Estats membres restringir o prohibir el cultiu d'OMG en el seu territori per motius diferents als relacionats amb els riscos per a la salut i per al medi ambient.

En paraules del comissari de salut i política de consumidors, Tonio Borg, «d'acord amb la sentència del Tribunal General de la Unió Europea, la Comissió ha decidit avui enviar al Consell el projecte de decisió d'autorització del blat de moro Bt‑1507 i en els propers mesos demanarà als ministres que adoptin una posició al respecte. La resolució del Tribunal sobre el blat de moro Bt‑1507 confirma la urgència de conciliar unes normes europees estrictes i previsibles d'autorització del cultiu d'OGM amb una justa consideració del contextos nacionals. Fa tres anys la Comissió va presentar una proposta que va ser àmpliament recolzada pel Parlament Europeu i pel Consell per mirar de treure del punt mort en què es troba tot el procediment d'autoritzacions. Per tant, demano ara als Estats membres que recolzin la proposta de la Comissió per tal que la Presidència i el Consell puguin arribar a un compromís que faci avançar la proposta sobre el cultiu d'OGM».

Propers passos
La Comissió demana que els Estats membres debatin la seva proposta en el Consell de medi ambient que es reunirà el 13 de desembre de 2013.

Antecedents
El blat de moro Bt‑1507 modificat genèticament ha estat creat per ser resistent a les larves de papallones com ara el barrinador del blat de moro. Actualment aquesta mena de blat de moro està autoritzat a la UE per a usos alimentaris o com a pinso, però no pas per ser cultivat. Al 2001 l'empresa Pioneer va presentar una sol·licitud d'autorització del seu cultiu d'acord amb la Directiva 2001/18/CE sobre l'alliberament intencional en el medi ambient d'organismes modificats genèticament.

Al 2007 Pioneer va interposar en el Tribunal General de la Unió Europea una primera demanda per 
incompliment contra la Comissió Europea per no haver sotmès a votació en el comitè de reglamentació l'autorització del cultiu d'aquesta mena de blat de moro. Aquesta demanda va ser arxivada pel Tribunal perquè al mes de febrer de 2009 la Comissió va presentar al comitè de reglamentació un projecte de decisió d'autorització. El comitè, però, no va emetre cap dictamen. Llavors, al 2010 Pioneer va interposar una segona demanda per incompliment contra la Comissió (assumpte T‑164/10) per no haver traslladat al Consell una proposta de decisió d'autorització arran de l'absència de dictamen del comitè d'acord amb el procediment de comitologia vigent en aquell moment[1].

El 26 de setembre de 2013 el Tribunal General va dictar sentència contra la Comissió per incompliment de la Directiva 2001/18/CE per no haver presentat al Consell una proposta d'acord amb article 5, apartat 4, de la Decisió 1999/468/CE relativa al procediment de comitologia.
Per tant, d'acord amb l'article 266 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i amb la sentència del Tribunal General, la Comissió presenta ara al Consell una proposta de decisió d'autorització del blat de moro Bt‑1507. Per tal de garantir un alt nivell de protecció de la salut i del medi ambient, la decisió d'autorització ha estat lleugerament modificada per incloure-hi les recomanacions fetes al 2011 i al 2012 per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) pel que fa a les condicions d'autorització i al seguiment ambiental del blat de moro Bt‑1507.

Proposta de cultiu
En resposta a la petició feta fa temps per diversos Estats membres, la Comissió va presentar al mes de juliol de 2010 una proposta de reglament mitjançant la qual es volia modificar la Directiva 2001/18/CE per tal de proporcionar als Estats membres una base jurídica que els permetés prendre una decisió sobre el cultiu d'OMG fonamentada en criteris que no fossin l'avaluació científica dels riscos per a la salut o per al medi ambient. Gràcies a aquesta modificació, els Estats membres podrien restringir o prohibir el cultiu d'OGM en una part o en la totalitat del seu territori sense haver de recórrer a clàusules de salvaguarda que fins ara no han estat mai recolzades per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Al mes de juliol de 2011 el Parlament Europeu va adoptar un dictamen en primera lectura sobre la proposta de la Comissió, però en el Consell, malgrat els esforços esmerçats per les successives presidències i sobretot per la presidència danesa al 2012, no s'ha arribat a cap acord per l'oposició d'una minoria d' Estats membres. La Comissió ha mirat de respondre a les preocupacions d'aquests Estats membres a l'hora que intentava mantenir el suport de la majoria d'Estats membres a favor de la seva proposta.


Nota EdD
La possible aprobació de la comercialització del Blat de Moro 1507 ha aixecat molta preocupació, sent Greenpeace una de les entitats que més està informant sobre els possibles riscos. (enllaç)

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios