Europa: Supervisió Pressupostària Europa / Zona Euro / Espanya

By Esguard de Dona - divendres, de novembre 15, 2013La Comissió Europea presenta avui un important paquet d'anuncis de supervisió pressupostària, que inclou tretze Estats membres de la zona euro i altres tres que no hi pertanyen, i para especial atenció a la zona euro com a entitat econòmica per dret propi. És la primera vegada que la Comissió emet dictàmens sobre els avantprojectes de pressupost dels Estats membres de la zona euro, que a partir d'enguany han de presentar-se a la Comissió com a màxim el 15 d'octubre coincidint amb la seva tramesa als parlaments nacionals. També publica avui la Comissió un seguit d'avaluacions sobre el compliment de les recomanacions del Consell fetes d'acord amb el procediment de dèficit excessiu, sobre probables incompliments del deute i dels criteris de dèficit en el marc del Pacte d'Estabilitat i Creixement i sobre els programes de reformes estructurals d'alguns Estats membres que tenen un impacte pressupostari en els seus programes d'associació econòmica.


El paquet esmentat conté quatre elements:
1. Dictàmens sobre els avantprojectes de pressupost
El nucli del paquet està format per la primera onada de dictàmens de la història sobre els avantprojectes de pressupost per a 2014 presentats pels tretze països de la zona euro no sotmesos a un programa d'ajustament econòmic (tots excepte Xipre, Grècia, Irlanda i Portugal). Els dictàmens representen, doncs, un senyal d'alarma si els pressupostos nacionals subjacents no respecten les obligacions que els imposa el Pacte d'Estabilitat i Creixement.

2. Avaluació de l'eficàcia de les mesures adoptades
La Comissió ha avaluat les mesures adoptades per set Estats membres en resposta a les noves recomanacions del Consell adoptades el passat mes de juny en les quals es fixen nous terminis per a la correcció dels dèficits excessius. Els països afectats són Bèlgica, Espanya, França, Malta, els Països Baixos, Polònia i Eslovènia.

3. Avaluació dels programes d'associació econòmica
Espanya, França, Malta, els Països Baixos i Eslovènia han rebut enguany una nova recomanació en el marc del procediment de dèficit excessiu i en els seus respectius programes d'associació econòmica han establert plans de reformes estructurals amb impacte pressupostari, que la Comissió també ha analitzat.

4. Informes sobre les raons de l'incompliment dels criteris de dèficit o de deute
Per acabar, pel que fa a Croàcia, Lituània i Finlàndia, la Comissió ha enviat informes al Consell en els quals analitza les raons reals i previstes de l'incompliment dels límits clau establerts pel Pacte de Estabilitat i Creixement.

Conclusions sobre la zona euro
Un dels principals avantatges de l'avaluació dels avantprojectes de pressupost és que també s'avalua la situació pressupostària de tota la zona euro. Algunes de les conclusions principals són les següents:

•  Els grans esforços de consolidació fiscal duts a terme en els últims anys estan donant els seus fruits: el deute públic s'està estabilitzant i està previst que la mitjana del saldo pressupostari global se situï per sota del valor de referencia del 3 % del PIB. Els països que han hagut de fer front als reptes fiscals més importants són els que han hagut de fer els esforços de consolidació més dràstics, amb diferències en funció del marge de maniobra pressupostària. Tot i així, només dos Estats membres (Estònia i Alemanya) han assolit el seu objectiu a mig termini, la qual cosa implica la necessitat que els altres països de la zona euro duguin a terme una més gran consolidació. L'any que ve l'esforç pressupostari global, expressat per l'evolució del saldo pressupostari ajustat en funció del cicle (excloses mesures excepcionals i temporals), hauria de ser del 0,25 % del PIB.

•  Són necessàries més reformes estructurals per assentar les bases d'un creixement sostingut i d'unes finances públiques sòlides. En general, els programes d'associació econòmica mostren millores en l'elaboració dels pressupostos nacionals, resultats desiguals pel que fa a la reforma fiscal i progressos importants pel que fa als sistemes sanitaris i de pensions tot i que no pas a tots els Estats membres.

•  Els avantprojectes de pressupost encara no concedeixen prou atenció a la composició de la consolidació fiscal. Concretament, tot i que s'està estabilitzant, encara no s'ha revertit la tendència general de reduir les despeses de capital públic que s'ha observat en els últims anys. És important que una estratègia de consolidació ben dissenyada se centri en la reducció de les despeses, especialment en els casos en què el sector públic és relativament important.

Conclusions per països
La Comissió Europea qualifica de reconfortant que no s'hagi trobat cap avantprojecte de pressupost que incompleixi de manera greu les obligacions del Pacte de Estabilitat i Creixement i que no calgui, doncs, demanar-ne la revisió. Tot i així, hi ha casos en què la Comissió ha trobat motius de crítica importants i ha hagut de demanar als Estats membres que tinguin en compte els seus dictàmens en l'elaboració dels pressupostos de 2014. A continuació, figuren només les conclusions sobre Espanya:

Espanya (termini del procediment de dèficit excessiu: 2016; dictamen sobre l'avantprojecte de pressupost, avaluació de l'eficàcia de les mesures, dictamen sobre el programa d'associació econòmica):
·    Espanya sembla haver pres mesures eficaces al 2013 en resposta a la recomanació emesa en el marc del procediment de dèficit excessiu.

·    L'avantprojecte de pressupost per a 2014 corre el risc d'incomplir les normes del Pacte d'Estabilitat i Creixement perquè es pot superar l'objectiu de dèficit global i de moment no s'espera que es pugui complir la recomanació de millorar el saldo estructural.

·    El programa d'associació econòmica confirma que s'ha respectat el programa de reformes i el calendari de mesures fiscals i altres reformes estructurals incloses en el programa nacional de reforma de 2013 i en el programa de estabilitat. D'altra banda, val a dir que s'han fet alguns progressos a l'hora d'abordar la part estructural de les recomanacions en matèria fiscal formulades pel Consell en el context del Semestre Europeu.

·    La Comissió invita les autoritats espanyoles a prendre les mesures necessàries en el marc dels procediments pressupostaris nacionals per garantir que el pressupost de 2014 s'ajusti plenament al Pacte d'Estabilitat i Creixement i superi els riscos detectats en l'avaluació.

Podeu trobar la informació en anglès sobre altres països aquí

Propers passos
Els dictàmens sobre els avantprojectes de pressupost es presentaran a l'Eurogrup, que es reuneix el 22 de novembre per parlar-ne. La Comissió també presentarà el seu dictamen al Parlament de l'Estat membre en qüestió i/o al Parlament Europeu si la hi conviden.

En consonància amb el nou calendari pressupostari comú introduït pels dos Reglaments (UE) nº 473/2013 i (UE) nº 472/2013, els pressupostos han de ser aprovats pels parlaments nacionals cada any abans del 31 de desembre.

La Comissió continuarà tot al llarg de l'any fent supervisions de l'evolució pressupostària de tots els Estats membres.

Les propostes de recomanació del procediment de dèficit excessiu es presentaran al Consell d'Economia i Finances (ECOFIN) el 10 de desembre.

El Consell d'Economia i Finances (ECOFIN) també analitzarà les propostes de dictàmens del Consell presentades per la Comissió sobre els programes d'associació econòmica.

En paraules del vicepresident de la Comissió Europea i comissari europeu d'assumptes econòmics i monetaris, Olli Rehn, «estem en un moment decisiu de la recuperació econòmica i avui atenyem una fita en l'aplicació de la governança econòmica reforçada. Els dictàmens que avui publica la Comissió sobre els plans pressupostaris nacionals suposen un recolzament per als Estats membres de la zona euro en la seva cerca de creixement i de sostenibilitat pressupostària. Com que en una unió econòmica i monetària les decisions pressupostàries nacionals poden tenir un impacte molt més enllà de les fronteres nacionals, els Estats membres han atorgat a la Comissió la responsabilitat d'emetre aquests dictàmens i espero, doncs, que siguin tinguts en compte pels polítics nacionals».

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios