Europa: Propostes de Modificació de les Lleis sobre l'Impost de Societats

By Esguard de Dona - dilluns, de novembre 25, 2013La proposta servirà per eliminar les llacunes jurídiques de la Directiva sobre societats matrius i filials 
que algunes empreses fan servir per evadir impostos:

La Comissió Europea proposa avui modificar la legislació europea sobre l'impost de societats per tal de reduir dràsticament el nivell d'evasió fiscal a Europa. A partir d'ara les empreses ja no podran aprofitar-se de les disparitats que hi ha entre els règims fiscals dels Estats membres per no haver de tributar pels pagaments efectuats dins del mateix grup empresarial. L'objectiu és que la Directiva sobre societats matrius i filials pugui continuar garantint a les empreses honrades un terreny de joc equitatiu dins del mercat únic i que no calgui adoptar una fiscalitat agressiva. La proposta que avui presenta la Comissió forma part del seu pla d'acció contra l'evasió fiscal de l'any passat (IP/12/1325) i constitueix una important contribució a la lluita contra l'evasió de l'impost de societats a la UE i arreu del món.

En paraules del comissari de fiscalitat, unió duanera, auditoria i lluita contra el frau de la Comissió Europea, Algirdas Šemeta, «la política fiscal de la UE s'ha centrat molt en crear un entorn favorable per a les empreses europees. Això vol dir eliminar barreres fiscals i resoldre problemes de caràcter transfronterer com ara la doble imposició fiscal. La proposta que avui presenta la Comissió garantirà que es respecti tant l'esperit, com la lletra de la nostra legislació i permetrà que les nostres empreses puguin competir en peu d'igualtat i que els pressupostos nacionals disposin de més ingressos».

En un principi, la Directiva sobre empreses matrius i filials va ser concebuda per evitar que empreses del mateix grup ubicades a diferents Estats membres fossin doblement taxades pels mateixos ingressos. Tot i això, hi ha empreses que han fet servir disposicions d'aquesta Directiva i les disparitats que hi ha entre els règims fiscals dels Estats membres per evitar haver de tributar enlloc. L'objectiu de la proposta que avui presenta la Comissió Europea és precisament eliminar aquesta mena de llacunes jurídiques.

En primer lloc, es vol actualitzar la disposició contra les pràctiques abusives. D'acord amb la recomanació de la Comissió sobre règims fiscals agressius (IP/12/1325), la proposta obliga els Estats membres a adoptar una norma comuna contra les pràctiques abusives que els permeti detectar martingales fiscals i fer tributar l'economia real.

En segon lloc, es vol endurir la Directiva sobre empreses matrius i filials perquè les empreses no es puguin beneficiar d'exempcions fiscals contractant, per exemple, préstecs híbrids. Actualment, aquesta Directiva obliga els Estats membres a atorgar a les empreses matrius una exempció fiscal pels dividends que reben de filials seves ubicades a d'altres Estats membres, però el cas és que en alguns Estats membres on són ubicades aquestes filials el pagament d'aquests dividends també desgrava i això fa que els pagaments efectuats per la filial a la empresa matriu no siguin imposables enlloc. L'existència d'aquestes disparitats entre els règims fiscals dels Estats membres i aquesta mena d'exempcions fiscals són el que ha motivat que la Comissió vulgui presentar una proposta per posar-hi fre. Segons aquesta proposta, si a l'Estat membre on és ubicada la filial el reemborsament d'un préstec híbrid desgrava, caldrà doncs que estigui imposat fiscalment a l'Estat membre on sigui ubicada la societat matriu. Això impedirà que les empreses transfrontereres organitzin els seus pagaments dins del mateix grup empresarial de manera que desgravin per partida doble.

Els Estats membres disposen fins al 31 de desembre de 2014 per aplicar la Directiva modificada.

Context
Lluitar contra l'evasió fiscal és una de les prioritats de nombrosos països de dins i de fora de la UE; a les recents reunions del G20 i del G8 ha quedat ben clar la necessitat d'actuar en aquest sentit.
El 6 de desembre de 2012 la Comissió va presentar un pla d'acció per donar una resposta més eficaç al problema del frau i de l'evasió fiscal. Aquest pla d'acció inclou un ampli ventall de mesures per ajudar els Estats membres a protegir la seva base fiscal i fer que puguin recaptar milers de milions legítimament imposables. La modificació de la Directiva sobre empreses matrius i filials és una de les mesures incloses en el pla d'acció.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios