Europa: Previsions econòmiques de la tardor de 2013: recuperació gradual, riscos exteriors

By Esguard de Dona - dimecres, de novembre 06, 2013


Comunicat de la Comissió Europea 05/11/2013 

En els últims mesos hi ha hagut senyals encoratjadors que indiquen que s'està produint una recuperació econòmica a Europa

Després de la contracció soferta durant el primer trimestre de 2013, l'economia europea ha tornat a créixer en el segon trimestre i, segons les previsions, el PIB continuarà creixent fins a finals d'any.

Segons les previsions, durant el segon semestre de 2013 l'economia creixerà un 0,5 % a la UE respecte del mateix període de l'any passat i el creixement del PIB real a tot el 2013 serà del 0,0 % a la UE i del -0,4 % a la zona euro. 

De cara al futur, s'espera que el creixement econòmic comenci a accelerar-se al 2014 fins a augmentar un 1,4 % a la UE i un 1,1 % a la zona euro i un 1,9 % i un 1,7 % al 2015.

L'ajustament intern i extern continua fent la seva via a Europa sovint estintolat en les reformes estructurals i en la consolidació fiscal dutes a terme en els últims anys. Tot plegat ha millorat les condicions perquè la demanda interior torni a ser el principal motor del creixement a Europa. Ara bé, si tenim en compte les febles perspectives de creixement de les economies de mercat emergents, el retorn d'un creixement sòlid serà un procés gradual.

En paraules del vicepresident de la Comissió Europea i comissari d'assumptes econòmics i monetaris, Olli Rehn, «cada vegada hi ha més senyals que l'economia europea ha arribat a un punt d'inflexió. La consolidació pressupostària i les reformes estructurals dutes a terme a Europa han aplanat el camí de la recuperació. Però és massa d'hora per cantar victòria: la desocupació es manté a nivells inacceptables. És per això que hem de continuar treballant per modernitzar l'economia europea i potenciar un creixement sostenible i la creació de llocs de treball».

Recuperació gradual
Els desequilibris macroeconòmics acumulats s'estan esvaint i es preveu que el creixement es vagi recuperant de manera moderada. Tot i això, hi ha Estats membres en què l'ajustament que s'està duent a terme encara pesa massa en la inversió i en el consum. La situació dels mercats financers ha millorat molt i la prima dels Estats membres més vulnerables ha baixat força tot i que encara no es nota en l'economia real a causa de la fragmentació dels mercats financers i de les diferències molt importants d'un Estat membre a l'altre i d'una empresa a l'altra.

Les perspectives actuals s'assemblen a les de les recuperacions d'altres crisis financeres. Com que el desendeutement encara necessitarà ajudes, la demanda interna creixerà molt lentament gràcies a la recuperació del consum intern i a la formació bruta de capital fix propiciada per la millora de les condicions financeres globals i de la confiança. Com que s'han fet molts progressos en els últims anys, es podrà alentir el ritme de la consolidació fiscal. Al 2014 i al 2015 la demanda interna serà el principal motor del creixement i s'afebliran les exportacions europees a la resta del món.

Normalment, l'evolució del mercat de treball va com a mínim sis mesos per darrere de la recuperació del PIB. Enguany la taxa de desocupació ha continuat sent molt alta en alguns Estats membres i s'han continuat perdent llocs de treball. Tot i així, les condicions del mercat de treball s'han començat a estabilitzar. Les previsions anuncien per al 2015 una baixada modesta de la desocupació fins al 10,7 % a la UE i fins a l'11,8 % a la zona euro tot i que encara hi haurà diferències molt marcades d'un Estat membre a l'altre.
La inflació es mantindrà moderada a la UE i a la zona euro a l'entorn de l'1,5 %.
La balança per compte corrent dels Estats membres més vulnerables ha millorat força en els últims anys. Alguns d'aquests Estats membres registraran superàvit gràcies a la competitivitat dels seus preus i a la puixança de les seves exportacions.

Els esforços fan possible una lenta consolidació
La reducció del dèficit de les administracions públiques continuarà. Al 2013 el dèficit pressupostari global baixarà al 3,5 % del PIB de la UE i al 3 % a la zona euro i la relació entre el deute i el PIB arribarà gairebé al 90 % a la UE i al 96 % a la zona euro. El dèficit pressupostari estructural, és a dir, el dèficit de les administracions públiques corregit en funció dels factors cíclics, les mesures puntuals i d'altres mesures de caràcter temporal disminuirà al 2013 en més de mig punt percentual del PIB a la UE i a la zona euro gràcies a les mesures de sanejament dutes a terme per diversos Estats membres. Segons les previsions, aquesta millora es mantindrà durant tot 2014, però a un ritme més lent. Això s'explica en part pel fet que alguns Estats membres ja han assolit els seus respectius objectius a mig termini en matèria d'equilibri pressupostari estructural i això farà que puguin anar reduint el seu deute.

Menys riscos
Aquestes previsions es basen en l'aplicació rigorosa de mesures decidides a nivell de la UE i dels Estats membres per afavorir l'actual procés d'ajustament i millorar la confiança i les condicions financeres.
Gràcies a la decisió amb què s'han aplicat les reformes, s'han esvaït els riscos que amenaçaven el futur de l'euro relacionats amb la crisi del deute sobirà. Ara han aparegut nous riscos relacionats amb la possibilitat que les reformes dutes a terme en els últims anys puguin produir efectes positius més ràpidament d'allò que s'esperava. Tot i així, encara que hagi reculat una mica, la incertesa encara és important i pot endarrerir el creixement. Encara hi ha el risc, però, que una relliscada faci augmentar la incertesa i revifi l'estrès financer atès l'augment dels riscos exteriors.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios