Europa: Noves Normes Sobre Ajuts al Cinema

By Esguard de Dona - divendres, de novembre 15, 2013


La Comissió Europea acaba de revisar els criteris per avaluar, d'acord amb la normativa sobre ajuts estatals de la UE, els ajuts que els Estats membres atorguen a la producció de pel·lícules i altres obres audiovisuals. La nova Comunicació sobre el Cinema permet concedir ajuts estatals a una gamma més àmplia d'activitats, subratlla la capacitat de decisió dels Estats membres per definir les activitats culturals mereixedores d'ajuda, introdueix la possibilitat de concedir més ajuts a les produccions transfrontereres i promou el patrimoni cinematogràfic. La Comissió ha tingut en compte els comentaris rebuts en les tres consultes públiques fetes en els Estats membres als interessats.

En paraules del vicepresident i comissari de competència de la Comissió Europea, Joaquín Almunia,«l'objectiu de revisar aquesta normativa és fomentar una creació audiovisual dinàmica a Europa tot protegint alhora la diversitat cultural de la UE. Proporciona un marc europeu comú en matèria d'ajuts estatals que té en compte la dimensió europea del sector audiovisual i pretén garantir la seva viabilitat continuada i la seva competitivitat».

La nova normativa amplia l'àmbit d'aplicació de la Comunicació sobre el Cinema de 2001 (IP/01/1326), que fins ara només s'aplicava als ajuts estatals a la producció de pel·lícules, per incloure-hi a partir d'ara totes les fases d'una obra audiovisual des de la seva concepció fins a la seva difusió. En principi, l'import dels ajuts que es poden concedir a una pel·lícula continua estant limitat al 50 % del pressupost de producció. També es poden finançar els costos de distribució i promoció amb el mateix import. A partir d'ara, però, les coproduccions finançades per més d'un Estat membre poden rebre ajuts fins a un 60 % del pressupost de producció. No tindran cap límit els ajuts a la creació de guions, al desenvolupament de projectes ni a les obres audiovisuals que revesteixin especial dificultat en funció del que defineixi cada Estat membre d'acord amb el principi de subsidiarietat.

Segons la nova normativa, els Estats membres continuaran tenint la possibilitat d'imposar obligacions de territorialització de les despeses als beneficiaris dels ajuts. De fet, aquesta restricció a les normes del mercat únic de la UE es justifica per la necessitat de protegir la diversitat cultural, que exigeix la preservació dels recursos i dels coneixements tècnics de la indústria a escala nacional o local. La revisió de la normativa garanteix hi hagi una proporció entre aquestes obligacions territorials i aquests objectius.
Concretament, els Estats membres poden demanar que es gasti en el seu territori el 160 % de l'import de l'ajut. Per concedir els ajuts, també poden demanar que es realitzi en el seu territori un mínim de les activitats de producció. Aquest mínim no podrà ser mai superior al 50 % del pressupost de producció. En qualsevol cas, tal i com ja passava abans, l'obligació de despesa territorial no podrà superar el 80 % del pressupost de producció.

La nova Comunicació sobre el Cinema també subratlla la importància de preservar el patrimoni cinematogràfic mitjançant l'obtenció, la conservació i l'accessibilitat de les pel·lícules europees. Els Estats membres hauran d'impulsar i recolzar els productors perquè dipositin al registre de la producció audiovisual una còpia de les obres subvencionades per a la seva conservació i ús no comercial.
Els Estats membres disposen d'un termini de dos anys per adaptar els seus ajuts a la nova comunicació.

Context
Els Estats membres de la UE atorguen cada any al sector cinematogràfic ajuts per valor d'uns 3 000 milions d'euros: 2 000 milions en subvencions i crèdits en condicions avantatjoses i 1 000 milions en incentius fiscals. Aproximadament, el 80 % va destinat a la producció cinematogràfica. França, Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Espanya són els qui atorguen la major part d'aquests ajuts.

Els criteris d'avaluació dels ajuts estatals que s'apliquen des de 2001 van vèncer el 31 de desembre de 2012. Posteriorment a aquesta data, la Comissió ha continuat avaluant els nous règims d'ajuda al sector cinematogràfic directament en funció de l'article 107, apartat 3, lletra d), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que permet la concessió d'ajuts amb finalitat cultural. En la mesura que ha pogut, la Comissió també ha recorregut a la pràctica establerta en la Comunicació sobre el Cinema de 2001.

La nova Comunicació sobre el Cinema inclou les contribucions rebudes en les tres consultes públiques dutes a terme al 2011, al 2012 i al 2013 (IP/13/388IP/12/245MEMO/12/186IP/11/757 i web de la consulta pública).

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios