Europa: : Espanya el 3r estat més incomplidor de la legislació UE i 2n quant a nombre de reclamacions ciutadanes i d'empreses.

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 22, 2013

En finalitzar el 2012, Espanya comptava amb 91 procediments d'infracció oberts i era el 3r Estat de la UE-27 amb una xifra més elevada,  el segon lloc ho ocupa Bèlgica (92 procediments)  i el primer Itàlia (99 procediments). 

L'Estat membre més respectuós és Letònia (20 procediments), seguida de Lituania (22 procediments) i Estonia (24 procediments) 

La tendència mitjana UE és de disminució dels incompliments. 

La correcta aplicació de la legislació de la UE és una pedra fonamental dels Tractats de la UE i la raó de ser del Programa d'Adequació i Eficàcia de la Reglamentació de la Comissió (programa REFIT). El 30è Informe Anual sobre el Control de l'Aplicació del Dret de la UE passa revista a la manera com estan aplicant els Estats membres la legislació de la UE. A finals de 2012 hi havia menys procediments d'infracció oberts que en anys anteriors. Això demostra la determinació de la Comissió Europea de col·laborar amb els Estats membres per resoldre els conflictes i per millorar pe part d'ells el compliment de la legislació de la UE.

A finals de 2012 el nombre de procediments d'infracció oberts havia disminuït un 25 % respecte del 2011. En part, això és degut a l'ús més freqüent de l'eina coneguda com a EU Pilot[1] i als mecanismes de resolució de conflictes, com ara SOLVIT[2],  que tenen per objectiu la resolució de conflictes i la millora del compliment de la legislació de la UE:
Els àmbits en els quals hi ha hagut més casos d'infracció són el medi ambient, el transport, la fiscalitat i el mercat interior i els serveis, que en conjunt representen més del 60 % dels casos.
La majoria dels procediments d'infracció han estat iniciats contra:
  • Itàlia (99)
  • Bèlgica (92) 
  • Espanya (91). Igual que al 2011 Letònia va ser l'Estat membre més respectuós de la legislació de la UE amb només 20 procediments d'infracció oberts contra ella, seguida de Lituània (22) i d'Estònia (24). En la taula següent figura la classificació dels vint-i-set Estats membres de la EU:
Retard en la transposició de directives europees: menys procediments d'infracció, més propostes de sanció
Els anteriors informes anuals feien esment del retard amb què transposaven els Estats membres les directives europees, però val a dir que al 2012 ha millorat força la situació. 
A finals del 2012 s'havien iniciat un 45 % menys de procediments d'infracció que un any abans. Durant el 2012 la majoria de procediments d'infracció per transposició tardana es van iniciar contra Itàlia (36), Portugal (34) i Hongria (26); per contra, Estònia (5), els Països Baixos (6) i Suècia (6) van registrar els millors resultats.

Per lluitar contra la transposició tardana de la legislació de la UE, la Comissió ha continuat fent ple ús del sistema de sancions establert pel Tractat de Lisboa i ha demanat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la imposició de 35 sancions financeres a Polònia (10), Eslovènia (5), Països Baixos (4), Finlàndia (4), Bèlgica (3), Xipre (3), Alemanya (1), Bulgària (1), Eslovàquia (1), Luxemburg (1), Portugal (1) i Hongria (1).

Reclamacions i col·laboració ciutadana
Al 2012 els ciutadans, les empreses i els interessats van presentar 3.141 reclamacions, que la Comissió ha fet servir per fer el seguiment de l'aplicació correcta de la legislació de la UE. 

Les reclamacions dels ciutadans van tenir a veure principalment amb:
  • el medi ambient (588 Reclamacions), 
  • la justícia (491 Reclamacions) 
  • el mercat interior i els serveis (462 Reclamacions)


Els principals Estats membres contra qui les van presentar van ser:
  • Itàlia (438 Reclamacions)
  • Espanya (306 Reclamacions) 
  • França (242 Reclamacions).


Infraccions per Estat membre i per polítiques de la UE
Els annexos de l'informe anual fan un repàs del grau de compliment de la legislació de la UE de cada Estat membre i dels àmbits on es registren més infraccions. S'hi descriuen casos il·lustratius i s'hi tracten aspectes clau de l'aplicació de la legislació.


Antecedents
Arran d'una petició del Parlament Europeu, la Comissió presenta cada any des de 1984 un informe anual sobre el control de l'aplicació del Dret de la UE durant l'any anterior.
Per la seva banda, el Parlament Europeu adopta cada any un informe sobre l'informe de la Comissió en el qual detalla la seva posició sobre les qüestions principals.


[1] EU Pilot és una base de dades i una eina de comunicació concebuda per millorar la comunicació i solucionar en una fase precoç els conflictes que sorgeixen entre la Comissió i els Estats membres sobre qüestions relacionades amb l'aplicació de la legislació de la UE o amb la conformitat de la legislació nacional amb la de la UE abans no s'hagi d'iniciar un procediment d'infracció d'acord amb l'article 258 del TFUE.
[1] SOLVIT és una xarxa de resolució de conflictes en línia en la qual treballen conjuntament els Estats membres per resoldre, sense haver de recórrer a la justícia, els conflictes causats per l'aplicació incorrecta per part de les autoritats nacionals de la legislació sobre mercat interior.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios