Europa: Avaluar les barreres que limiten l'accés a les professions regulades

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 03, 2013


La Comissió Europea i els Estats membres avaluen les barreres que restringeixen l'accés a les professions regulades

La Comissió Europea aprova avui una comunicació en la qual anuncia que començarà a avaluar les legislacions nacionals en matèria d'accés a les professions regulades. Les professions regulades són professions l'accés a les quals està supeditat a l'obtenció de qualificacions específiques com és el cas, per exemple, dels farmacèutics o dels arquitectes. Hi ha moltes raons que justifiquen l'existència d'aquesta mena de restriccions, com ara la protecció dels consumidors. Tot i així, uns requisits excessivament restrictius per accedir a l'exercici d'aquestes professions pot desmotivar els joves que vulguin dedicar-s'hi o fins i tot impedir-los l'accés al mercat laboral. A més, l'existència de règims normatius diferents pot fer més difícil trobar ofertes professionals a d'altres Estats membres.

Si millorem l'accés a aquesta mena de professions mitjançant una regulació més transparent i proporcionada dels Estats membres, podríem millorar la mobilitat en el mercat únic dels professionals qualificats i la prestació transfronterera de serveis professionals. Això també afectaria positivament l'ocupació i el creixement atès que els serveis professionals representen el 9 % del PIB de la Unió Europea.

«Malgrat tots els esforços esmerçats, la mobilitat dels professionals dins de la Unió Europea continua sent molt minsa. Les condicions d'accés a determinades professions poden ser complexes i enrevessades i a més varien molt d'un Estat membre a un altre. Això desmotiva els treballadors a l'hora de buscar feina en un altre Estat membre. Serà molt útil que els Estats membres facin un llistat de les professions regulades i que després s'avaluïn les barreres que impedeixen accedir-hi. No es tracta de desregular aquestes professions ni de sancionar els Estats membres, sinó de garantir un millor accés als serveis professionals mitjançant la revisió de les estructures d'accés per tal d'aconseguir un sistema transparent, segur, proporcional i simplificat», ha declarat avui el comissari de mercat interior i serveis, Michel Barnier.

Principals elements de la comunicació
La comunicació que avui publiquem aplica els requisits establerts a la Directiva revisada relativa a les qualificacions professionals, una de les prioritats de l'Acta del Mercat Únic I. Es tracta d'un exercici de transparència: cada Estat membre haurà de notificar el llistat de professions que regula, incloses les regulades a nivell regional, i a continuació, la Comissió publicarà aquest llistat en forma de mapa europeu de professions regulades. D'aquesta manera, qualsevol professional que desitgi anar a treballar a un altre Estat membre podrà estar informat dels requisits que s'hi demanen.

Les condicions d'accés a les professions regulades poden variar notablement d'un Estat membre a un altre. Sovint no estan clares les raons d'aquestes diferències. El procés que avui iniciem invita els Estats membres a dur a terme en una segona fase una avaluació mútua dels obstacles respectius que actualment restringeixen l'accés a determinades professions. En la comunicació que avui publiquem s'estableix un programa de treball ambiciós per a la Comissió Europea i per a les administracions nacionals en matèria d'avaluació mútua. Hi participaran també els representants de les professions regulades. Això permetrà que Estats membres amb normatives molt diferents encetin un diàleg i que examinin les restriccions formals i informals de tota mena que obstaculitzen l'accés a les professions regulades.

L'Eurobaròmetre especial sobre el mercat interior (pregunta 398) també publica avui una indicació de com perceben els consumidors aquestes qüestions. Els ciutadans de la UE consideren que a l'hora de triar un prestador de serveis professionals són tan importants les qualificacions com la reputació i l'experiència professional.

Antecedents
Les traves administratives desproporcionades en l'accés a les professions regulades són una de les qüestions que es tracten en les conclusions del Consell Europeu del 2 de març de 2012, en les quals es demana l'eliminació dels obstacles normatius injustificats que existeixen en el mercat únic. El 14 de juny de 2012 el Parlament Europeu va invitar la Comissió a «identificar les àrees en què els Estats membres bloquegen desproporcionadament l'accés a les professions regulades». A Eslovènia, Espanya, Itàlia, Polònia i Portugal s'estan duent a terme reformes importants per facilitar l'accés a les professions regulades.
En la seva comunicació titulada «Col·laboració per un nou creixement dels serveis 2012-2015» de 8 de juny de 2012, la Comissió subratllava la importància de modernitzar el marc normatiu dels serveis professionals i ja va anunciar una altra comunicació sobre les professions regulades.

La comunicació que avui publiquem és l'aplicació de l'article 59 de la Directiva revisada relativa a les qualificacions professionals, que obliga tots els Estats membres a examinar les seves normatives nacionals en matèria d'accés a les professions regulades i a iniciar una avaluació mútua. Aquesta comunicació es basa en els resultats del seminari organitzat el 17 de juny de 2013 amb els ministeris nacionals i els representants de les professions regulades.

El mes juliol de 2012 el Consell Europeu va aprovar les recomanacions de la Comissió als Estats membres sobre la necessitat de liberalitzar els serveis professionals per consolidar les seves economies i la competitivitat.


Nota de Redacció:
Determinades professions, com metge, advocat, etc, es consideren regulades per poder ser exercides en un estats diferent d'on es va obtenir el títol. Aquest enllaç proporciona les dades referents als requisits que s'exigeix a cada estat de la UE per aquestes professions regulades.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios