Europa: Aprofondir en la Integració Social dins la Unió Econòmica i Monetària

By Esguard de Dona - dijous, d’octubre 03, 2013


El futur de la Unió Econòmica i Monetària: la Comissió proposa idees per aprofundir en la integració social


La Comissió europea ha proposat la creació d'un nou quadre d'indicadors per permetre una identificació més ràpida i precisa dels grans problemes socials i d'ocupació en el marc del semestre europeu, el cicle anual d'elaboració de les polítiques econòmiques de la Unió.

La comunicació sobre la dimensió social de la Unió econòmica i monetària (UEM) adoptada avui per la Comissió, proposa involucrar sindicats i treballadors, tant a nivell europeu com nacional, per definir i implementar les recomanacions estratègiques durant el semestre europeu. També es proposa fer un millor ús dels pressupostos de la Unió i dels Estats Membres per alleujar els problemes socials i eliminar els obstacles de la mobilitat professional.

Aquesta comunicació s'ha fet seguint el projecte detallat de la Comissió per una Unió Monetària i Econòmica verdadera i aprofundida, publicada el novembre del 2012, i alimentarà les discussions sobre el futur de la UEM durant el Consell Europeu dels dies 24 i 25 d'octubre.

El president de la Comissió Europea, José Manuel Barroso, ha declarat: " Durant els cinc darrers anys, La Unió ha assolit progressos importants en matèria de governança econòmica i ha aportat ajuda financera als Estats Membres vulnerables. Des de l'inici de la crisi, hem dirigit les nostres mesures cap a la millora dels problemes socials apareguts en parts de la nostra societat. Però la gravetat de la crisi, particularment dins de la zona euro, mostra que ens cal cooperar més estretament per guarir les seqüeles socials que ha deixat la crisi. Aquesta comunicació proposa explotar les lleis establertes en el marc del semestre europeu amb l'objectiu que la Unió Econòmica i Monetària comporti una forta dimensió social. Ho devem als 26 milions d'aturats i al mes desafavorits de les nostres societats"

La comunicació posa l'accent en tres branques d'acció principals:
·         Una vigilància més estricta dels problemes en matèria social i d'ocupació i més coordinació de les polítiques en el marc del semestre europeu.
·         Una solidaritat creixent i més mobilitat professional
·         Intensificació del diàleg social

Vigilància i coordinació
El semestre europeu defineix un calendari anual i  les regles per controlar i coordinar les polítiques econòmiques mentre que la estratègia Europa 2020 fixe els principals objectius dels propers 10 anys en matèria social i d'ocupació pels 28 Estats membres de la Unió.

La comunicació adoptada avui se centra en qüestions que estan directament relacionades amb el bon funcionament de la UEM però dins del respecte de l'agenda social global de la Unió sencera. La Comissió proposa la creació d'un quadre d'indicadors que permeti seguir les grans evolucions de l'ocupació i de la situació social per poder anticipar-se als problemes. Els indicadors del quadre seran, sobretot:
·    La Taxa d'atur i la seva evolució
·    La taxa de joves que no treballen ni estudien (nini) així com la taxa d'atur entre els joves
·    La taxa de risc de pobresa de la població en edat de treballar
·    Les desigualtats (ratio S80/S20)

La comunicació també proposa integrar altres indicadors suplementaris lligats al domini social i de l'ocupació en el mecanisme d'alerta (Alert Mechanism Report) utilitzat per detectar els desequilibris econòmics.

Aquestes dades haurien de tenir una traducció política, per exemple, en les anàlisis econòmics fetes en l'exercici del mecanisme d'alerta o en les recomanacions per països publicades la primavera de cada any per la Comissió Europea.

Solidaritat i mobilitat dels treballadors
Es poden fer esforços suplementaris per repartir eficaçment els fons de la UE i alleugerir el malestar social que hi ha en els països que han patit profundes reformes econòmiques. Pel període 2014-2020, la Comissió ha proposat que els Estats membres destinin al menys un 20% de la quantitat que els és destinada en concepte de Fons Socials Europeus a la promoció de la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

El nou programa de la Unió pel treball i la innovació social, el Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització i els Fons Europeus d'Ajuda als més Desafavorits també són instruments importants que poden ajudar a assolir aquest objectiu.

Encara queda molt per facilitar la circulació de treballadors a l'interior de la Unió. Mentre que gairebé un quart dels joves de la zona euro en edat de treballar estan a l'atur (24% al juliol del 2013) i on l'atur entre els joves registra variacions considerables d'un país a un altre (la taxa més elevada és la de Grècia amb un 62,9% d'atur i la més baixa a Alemanya on n'hi ha un 7,7%), menys del 4% de la  població activa de la zona euro viu fora del seu Estat membre d'origen. A través d'aquesta es pretén reduir els costos i obstacles lligats a la mobilitat professional dins de la Unió Europea.

Diàleg social
És possible millorar la interacció amb els agents socials en les etapes clau dels processos de decisió dins del marc del semestre europeu. La Comissió està compromesa a:
·    Trobar-se amb els agents socials de la Unió abans de l'adopció de l'Enquesta Anual de Creixement que es publica cada any a la tardor
·    Organitzar un debat amb els agents socials de la Unió i els seus afiliats nacionals després de l'examen anual de creixement.
·    Mantenir reunions tècniques preparatòries abans de la cimera social tripartit del març i altres trobades d'alt nivell
·    Encoratjar els Estats membres a examinar amb els agents socials nacionals totes les reformes que segueixen les recomanacions per país.

Context
Aquesta comunicació s'inscriu en el els esforços constants empresos per millorar l'arquitectura de la governança econòmica de la Unió i perllonga les idees exposades en el pla detallat de la Comissió Europea per una UEM verdadera i profunda.

La Comunicació segueix la demanda adreçada pel Consell Europeu del 13 i 14 de desembre de 2012 en el qual es va invitar a la Comissió a proposar mesures relacionades amb la dimensió social de la UEM i en matèria de diàleg social.

El Consell Europeu del juny del 2013 va recordar que aquest component social havia de ser reforçat i va insistir en la importància d'un millor seguiment de l'estat del mercat de treball i de la situació social dins de la UEM i d'indicadors apropiats dins del marc del semestre europeu.

També se subratlla la necessitat de garantir una millora en la coordinació de les polítiques socials i de treball dins del respecte de les competències dels Estats membres i el paper dels agents socials i el diàleg social, també a escala nacional.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios