Europa 2020 (estratègia de creixement de la UE per a la propera dècada) Nous Indicadors

By Esguard de Dona - dimarts, d’octubre 29, 2013Europa 2020 és l’estratègia de creixement de la UE per a la propera dècada. 
En un món en transformació, volem que la UE posseeixi una economia intel•ligent , sostenible i integradora. Aquestes tres prioritats, que es reforcen mútuament, contribuiran a que la UE i els seus Estats membres generin alts nivells de feina, productivitat i cohesió social.

Concretament, la Unió ha establert per a 2020 cinc ambiciosos objectius en matèria de treball, innovació, educació, integració social i clima/energia. En cadascuna d’aquestes àrees, cada Estat membre s’ha fixat els seus propis objectius. L’estratègia se suporta en mesures concretes tant de la UE com dels Estats membres.

José Manuel Barroso
President de la Comissió Europea

Eurostat publica una font d'informació completíssima per recolzar l'Estratègia Europa 2020

Eurostat, l'Oficina Estadística de la Unió Europea, treu avui una nova publicació:Indicadors més intel·ligents, més ecològics i més inclusius per recolzar l'Estratègia Europa 20201. Aquesta és la primera d'una sèrie de publicacions amb anàlisis estadístiques anuals relacionades amb importants polítiques de la Comissió Europea o amb fenòmens de societat. La finalitat d'aquesta primera publicació és facilitar estadístiques per recolzar l'Estratègia Europa 2020 i per orientar la supervisió cap als seus objectius principals.
Tal com afirma en el pròleg de la publicació el Director General d'EurostatWalter Radermacher«una informació estadística imparcial i objectiva és decisiva per poder prendre decisions polítiques basades en fets demostrats i precisament aquest és el paper d'Eurostat en el marc de l'Estratègia Europa 2020».

Una visió més àmplia dels principals indicadors de l'Estratègia Europa 2020
La publicació inclou un capítol per cadascun dels cinc principals indicadors de l'Estratègia Europa 2020: ocupació, recerca i desenvolupament, energia i lluita contra el canvi climàtic, educació, i pobresa i exclusió social2. A cada capítol s'hi presenten les tendències del període comprès entre l'any 2000 o l'any 2005 i les últimes dades disponibles (2011 o 2012)3. L'objectiu de la publicació no és predir si s'assoliran els objectius de l'Estratègia Europa 2020, sinó ajudar a entendre els factors que hi ha darrere els canvis observats fins ara en els principals indicadors aportant-hi noves estadístiques. Cada capítol també està lligat a diverses iniciatives i informes de la Comissió Europea.
El quadre que presentem a continuació recull dades sobre els principals indicadors i objectius de la UE.

Quina és la situació a nivell nacional?
Els capítols temàtics a nivell de la UE van seguits dels perfils dels Estats membres, que donen una idea de la situació dels seus objectius nacionals de l'Estratègia Europa 2020. Els perfils també recullen les recomanacions específiques per a cada Estat membre que fa la Comissió Europea un cop avaluats els seus programes nacionals.

Eina interactiva per visualitzar dades
La situació de cada Estat membre hi figura en forma de quadre que mostra la distància respecte dels objectius nacionals que cal assolir. Aquest quadre és una eina interactiva del web d'Eurostat, anomenada quadre flexible d'indicadors (flexible dashboard)4. L'usuari pot accedir-hi a la secció dels indicadors d'Europa 2020.

Principals indicadors de l'Estratègia Europa 20203 – EU275

Indicador principal
2005
2009
2011
2012
Objectiu de 2020
Ocupació
Taxa d'ocupació total (% de la població entre els 20 i els 64 anys)
68,0
69,0
68,6
68,5
75,0
Taxa d'ocupació femenina (% de les dones entre els 20 i els 64 anys)
60,0
62,3
62,3
62,4

Taxa d'ocupació masculina (% dels homes entre els 20 i els 64 anys)
76,0
75,8
75,0
74,6

R+D
Despesa domèstica bruta en R+D (% del PIB)
1,82
2,01e
2,03e
:
3,00
Energia i canvi climàtic
Emissions de gasos d'efecte hivernacle* (índex 1990 = 100)
93,2
83,7
83,0
:
80,0
Quota d'energia procedent de fonts renovables en el consum final brut d'energia (%)
8,5
11,6
13,0
:
20,0
Consum d'energia primària (milions de tones equivalents de petroli)
1 703
1 592
1 583
:
1 474
Educació
Abandonament prematur total de l'educació i de la formació (% de la població entre els 20 i els 24 anys)
15,8
14,3
13,5
12,8p
<10,0
Abandonament prematur femení de l'educació i de la formació (% de les dones entre els 20 i els 24 anys)
13,8
12,4
11,6
11,0p

Abandonament prematur masculí de l'educació i de la formació (% dels homes entre els 20 i els 24 anys)
17,8
16,2
15,3
14,5p

Nivell d'educació superior total (% de la població entre els 30 i els 34 anys)
28,0
32,2
34,6
35,8
≥40,0
Nivell d'educació superior femení (% de les dones entre els 30 i els 34 anys)
30,0
35,6
38,5
40,0

Nivell d'educació superior masculí (% dels homes entre els 30 i els 34 anys)
26,0
28,8
30,8
31,6

Pobresa i exclusió social
Persones amb risc de pobresa o d'exclusió social (milions d'euros)**
123,9e
113,8
119,8
:
95,7
Persones amb risc de pobresa o d'exclusió social (% de la població total)
25,6e
23,1
24,2
:

Persones que viuen en llars amb una intensitat laboral molt baixa (%)
10,3e
9,0
10,2
:

Persones amb risc de pobresa un cop rebudes les transferències socials (%)
16,4e
16,3
16,9
:

Persones amb greus carències materials (%)
10,7e
8,1e
8,8
:

*     Total d'emissions, incloent-hi l'aviació internacional, però excloent-hi les emissions derivades de l'ús del sòl, del canvi de l'ús del sòl i de la silvicultura.
**    L'indicador «Persones amb risc de pobresa o exclusió social» correspon a la suma de les persones que es troben amb risc de caure en la pobresa o amb greus carències materials o que viuen a llars amb una intensitat laboral molt baixa. Només s'hi compten les persones una vegada encara que apareguin a diversos subindicadors. L'objectiu general de la UE és d'haver tret de la pobresa o de l'exclusió social com a mínim 20 milions de persones a finals de 2020 prenent 2008 com a referència.
e    Estimació
p    Provisional
:     Dades no disponibles

1.  Indicadors més intel·ligents, més ecològics i més inclusius per recolzar l'Estratègia Europa 2020, disponible en .pdf al web d'Eurostat:
També disponible en un article de «Statistics Explained» al web d'Eurostat:
2.  Més informació sobre l'Estratègia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
5.  L'agregat EU27 figura en el quadre perquè, quan es van extreure les dades per fer la publicació, l'agregat EU28 de la majoria d'indicadors no estava disponible. Les dades de l'agregat EU28 ja estan disponibles en el web d'Eurostat.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios