Noves mesures per restablir la confiança en els índexs de referència després dels escàndols del LIBOR i l’EURIBOR


Brussel·les, 18 de setembre de 2013

La Comissió ha proposat avui un projecte legislatiu per contribuir a restablir la confiança en la integritat dels índexs de referència. Un índex de referència és una mesura estadística calculada a partir d’un conjunt representatiu de dades subjacents, que es fa servir com a preu de referència d’un instrument o d’un contracte financer, o per mesurar el rendiment d’un fons d’inversió. Les noves normes milloraran la solidesa i la fiabilitat dels índexs de referència, facilitaran la prevenció i la detecció de la manipulació i aclariran la responsabilitat i la tasca de supervisió per les autoritats. Complementen les propostes de la Comissió, aprovades pel Parlament Europeu i el Consell el juny de 2013, de considerar la manipulació dels índexs de referència un delicte d’abús de mercat subjecte a sancions administratives estrictes (vegeu MEMO/13/774). Son coherents amb la Directiva dels mercats d'instruments financers i contribueixen als objectius d’augmentar l’eficiència, la resiliència i la transparència dels mercats financers i de reforçar la protecció dels inversors.
La manipulació del tipus d’interès interbancari de Londres (LIBOR) i del tipus d’interès interbancari de l’euro (EURIBOR) va donar lloc a la imposició de multes multimilionàries a diversos bancs a Europa i als EUA, i s’estan investigant actualment les denúncies de manipulació dels índexs de referència de les matèries primeres (per exemple petroli, gas i biocombustibles) i dels tipus de canvi. Els preus dels instruments financers per valor de bilions d’euros depenen dels índexs de referència, i milions de crèdits hipotecaris també hi estan vinculats. Per això la manipulació pot provocar pèrdues importants als consumidors i als inversors, distorsionar l’economia real i soscavar la confiança del mercat.
Michel Barnier, comissari de Mercat Interior i Serveis, ha declarat que “els índexs de referència són al nucli del sistema financer, són vitals per als nostres mercats, per a les hipoteques i per als estalvis de milions de ciutadans, però fins ara no han estat prou regulats ni supervisats. Els escàndols i les denúncies de manipulació han minat la confiança del mercat. Això no pot continuar. La confiança l’hem de restablir. Les propostes d’avui garantiran per primer cop que tots els proveïdors d’índexs de referència hagin de ser autoritzats i supervisats, augmentaran la transparència i resoldran els conflictes d’interessos. Així es garantirà també la integritat, la continuïtat i la qualitat dels principals índexs de referència”.

Elements essencials de la proposta
La proposta segueix els principis acordats recentment a l’àmbit internacional per l’Organització Internacional de Comissions de Valors (OICV) i inclou una àmplia varietat d’índexs de referència, com ara els de les matèries primeres, a més dels dels tipus d’interès com el LIBOR. Inclou tots els índexs de referència que es fan servir per als instruments financers admesos a negociació o negociats a una plaça regulada –com ara els derivats de l’energia i de les divises–, per als contractes financers –com ara les hipoteques– i per mesurar el rendiment dels fons d’inversió. La finalitat és abordar les possibles deficiències a cada fase de producció i d’ús dels índexs de referència.
L’objectiu últim és assegurar la integritat dels índexs de referència garantint que no estiguin subjectes a conflictes d’interessos, que reflecteixin la realitat econòmica que han de mesurar i que s’utilitzin de manera apropiada.
Concretament, la proposta:
·    Millora la governança i els controls al procés d’establiment dels índexs de referència
L’activitat de provisió dels índexs de referència estarà subjecta a autorització prèvia i a supervisió contínua a nivell nacional i europeu. La proposta exigeix que els administradors evitin els conflictes d’interessos en la mesura del possible i que els gestionin adequadament quan no es puguin evitar.
·    Millora la qualitat de les dades de base i dels mètodes que fan servir els administradors dels índexs de referència
Exigeix que per determinar els índexs de referència s’utilitzin dades suficients i precises que representin el mercat real o la realitat econòmica que han de mesurar. Les dades han de procedir de fonts fiables i l’índex de referència s’ha de calcular amb un mètode sòlid i fiable. Això significa també que cal fer servir dades de transaccions quan sigui possible i, quan no, s’autoritza l’ús d'estimacions verificades.
·    Garanteix que els contribuents als índexs de referència proporcionin dades adequades i estiguin subjectes a controls adequats
L’administrador establirà un codi de conducta que especifiqui clarament les obligacions i responsabilitats dels contribuents que proporcionin dades de base per a un índex de referència. S’inclou l’obligació de gestionar els conflictes d’interessos.
·    Garanteix una protecció adequada dels consumidors i els inversors que fan servir els índexs de referència
Augmenta la transparència de les dades i del utilitzats per calcular els índexs de referència. S’exigeix també una declaració a la qual s’expliqui el què es proposa mesurar l’índex de referència i quins són els punts vulnerables. La proposta també obliga els bancs a avaluar la idoneïtat per als consumidors quan calgui, per exemple a l’hora de redactar contractes hipotecaris.
·    Garanteix la supervisió i la viabilitat dels índexs de referència crítics
Els índexs de referència d’importància crítica els supervisaran uns col·legis de supervisors, presidits pel supervisor de l’administrador de l’índex de referència, als quals hi participarà l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM). En cas de desacord al col·legi, l’AEVM podrà decidir per mediació vinculant. Per als índexs de referència crítics s’imposen requisits addicionals, com ara la facultat de l’autoritat competent per exigir les contribucions.
Els bancs centrals que pertanyen al Sistema Europeu de Bancs Centrals queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la proposta perquè ja compten amb sistemes que garanteixen el compliment dels seus objectius.
Els annexos contenen disposicions més detallades sobre els índexs de referència de les matèries primeres i dels tipus d’interès. Els índexs de referència basats en dades proporcionades per places regulades estaran exempts d'algunes obligacions per evitar una doble regulació.

Comentaris