Europa: Eurostat defineix els conceptes per interpretar i mesurar les dades d'atur juvenil a la UE

By Esguard de Dona - dilluns, de juliol 15, 2013Per als joves, la transició entre els estudis i el mercat laboral no és passar fàcilment de l’escola o la universitat a la primera feina. Les situacions poden ser molt diverses. Si es compara amb els altres grups d’edat, la classificació de la població de 15 a 24 anys en ocupats1, aturats1 i econòmicament inactius1 és més difícil d’analitzar. Per això convé donar als usuaris informació addicional sobre la manera de mesurar l’atur i sobre la interacció entre atur i educació.
Avui, Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea, publica dos articles d’estadístiques explicades sobre “Atur juvenil”2 i “Participació dels joves en estudis i al mercat laboral”2, que exposen els conceptes i les definicions utilitzats per descriure l’estructura de la població juvenil de manera exhaustiva i facilitar així als usuaris la interpretació i l’avaluació de les estadístiques.

Atur juvenil
L’any 2012, a la UE dels 28 hi havia al voltant de 57,5 milions de joves entre 15 i 24 anys. 18,8 milions tenien feina, 5,6 milions estaven aturats (entre tots dos grups comptaven 24,4 milions de persones en la població activa) i 33,0 milions eren econòmicament inactius. L’elevat nombre de joves inactius s’explica principalment pel fet que molts encara estaven inscrits a programes d’educació. El percentatge de joves que estudien disminueix gradualment amb l’edat. Per això, la participació3 dels joves al mercat laboral augmenta a mesura que creixen.

* Els càlculs es basen en l’enquesta de població activa de la UE. Les dades del quadre no coincideixen amb la suma dels components a causa de l’arrodoniment.

Eurostat publica dos indicadors diferents de l’atur entre els joves: la taxa d’atur juvenil i el coeficient d’atur juvenil. La primera expressa el nombre d’aturats d’entre 15 i 24 anys en percentatge de la població activa del grup d’edat, i el segon és el percentatge d’aturats dins la població total de la mateixa edat.
Taxa d’atur juvenil =    Aturats 15-24 anys    = 5,6 milions = 23,0%
   Població activa 15-24 anys 24,4 milions
   
Coeficient d’atur juvenil =    Aturats 15-24 anys    = 5,6 milions = 9,7%
     Població 15-24 anys  57,5 milions

A la UE-28, la taxa d’atur juvenil del 23,0% de l’any 2012 indica que més de 2 de cada 10 joves de la població activa estaven aturats, però el coeficient d’atur juvenil del 9,7% assenyala que només ho estava 1 de cada 10 joves de la població total d’entre 15 i 24 anys. Com que no tots els joves pertanyen a la població activa, la taxa d’atur juvenil no indica el percentatge de tots els joves que no tenen feina. Moltes vegades la taxa d’atur juvenil s’interpreta erròniament en aquest sentit.
Entre els Estats membres, les taxes i els coeficients d’atur juvenil més alts es van registrar a Grècia (55,3% i 16,1% respectivament) i Espanya (53,2% i 20,6%), i els més baixos a Alemanya (8,1% i 4,1%).
Estudis i mercat laboral
La diferència entre les taxes i els coeficients d’atur juvenil resulta del nombre de joves que estan fora de la població activa, nombre particularment alt en aquest grup d’edat, atès que molts encara estan estudiant. El fet d’estar estudiant no exclou de formar part de la població activa (ocupada o aturada), i per això hi pot haver una superposició entre la participació en estudis4 i al mercat laboral. Aquesta situació és possible a qualsevol edat, però és molt més freqüent entre els joves a causa de la transició de l’escola o la universitat a la vida laboral. Hi ha tres casos típics: els aprenents i els estudiants que fan una petita feina es compten dins la població ocupada1; els estudiants que no treballen, que poden treballar i que busquen feina activament es compten com a aturats1; els que només estudien i no treballen ni estan a l’atur es consideren població econòmicament inactiva1.
Observada amb més detall, la població de la UE-28 d’entre 15 i 24 anys es pot dividir en les següents categories5:
·       18,8 milions d’ocupats, dels quals:
-     6,7 milions estaven estudiant4, entre ells els aprenents i els estudiants amb petits treballs, i 12,1 milions no estaven estudiant.
·       5,6 milions d’aturats, dels quals:
-     1,3 milions estaven estudiant i 4,3 milions no.
·       33,0 milions de persones econòmicament inactives, de les quals:
-     29,0 milions estaven estudiant i 4,0 milions no.
1.   Eurostat es basa en les definicions de l’Organització Internacional del Treball (OIT).
Són ocupats les persones:
·       de 15 anys o més (16 o més a Espanya, Itàlia i el Regne Unit; de 15 a 74 a Dinamarca, Estònia, Hongria, Letònia, Finlàndia i Suècia; de 16 a 74 a Islàndia i Noruega)
·       que durant la setmana de referència estaven treballant, fins i tot tant sols una hora a la setmana, a canvi de remuneració, beneficis o ingressos familiars
·       que no estaven treballant però tenien un lloc de treball o un negoci del qual estaven temporalment absents per malaltia, vacances, conflicte laboral, educació, formació, etc.
Són aturats les persones:
·       de 15 a 74 anys (a Espanya, Itàlia, el Regne Unit, Islàndia i Noruega de 16 a 74)
·       que durant la setmana de referència estaven sense feina però estaven disponibles per treballar
·       que estaven buscant feina activament durant les últimes quatre setmanes o que ja n’havien trobat una i havien de començar dins els tres mesos següents.
La població econòmicament activa comprèn les persones ocupades i aturades.
Les persones econòmicament inactives són les que no estan ocupades ni aturades. La inactivitat al mercat laboral pot ser deguda, per exemple, a educació i formació, responsabilitats familiars, malaltia o discapacitat. La participació en estudis no és pertinent per a la classificació de les persones com a ocupades o aturades.
2.   Per a més detalls, vegeu els articles d’estadístiques explicades:
3.   A l’edat de 15 anys, només el 5% de la població jove de la UE-28 forma part de la població activa. Als 24 anys, en canvi, aquest percentatge és del 80%.
4.   La participació en estudis es mesura tenint en compte la participació en activitats d’educació o formació oficials durant les últimes quatre setmanes.
5.   A l’article d’estadístiques explicades sobre “Participació dels joves en estudis i al mercat laboral” es pot trobar un panorama de la situació als Estats membres.

Publicat per l’Oficina de Premsa d’Eurostat

Julia URHAUSEN

Més informació:

Hervé RENNIÉ


Comunicats de premsa d’Eurostat a internet: http://ec.europa.eu/eurostat
Joves d’entre 15 i 24 anys al mercat laboral – 2012


Població
en milers
Població activa en milers
Inactius
en milers
Taxa d’atur en %
Coeficient d’atur en %
Ocupats
Aturats
UE28
57.471
18.838
5.589
33.044
23,0
9,7
UE27
56.951
18.750
5.523
32.678
22,8
9,7
Bèlgica
1.326
335
82
909
19,8
6,2
Bulgària
815
178
70
567
28,1
8,5
Txèquia
1.194
301
73
820
19,5
6,1
Dinamarca
700
385
63
252
14,1
9,1
Alemanya
8.962
4.178
370
4.415
8,1
4,1
Estònia
168
55
15
98
20,9
8,7
Irlanda
553
156
68
329
30,4
12,3
Grècia
1.076
141
174
762
55,3
16,1
Espanya
4.576
833
945
2.799
53,2
20,6
França*
7.409
2.136
668
4.606
24,6
9,0
Croàcia
520
88
66
366
43,0
12,7
Itàlia
6.041
1.121
611
4.309
35,3
10,1
Xipre
107
30
12
65
27,8
10,8
Letònia
255
73
29
153
28,4
11,4
Lituània
411
<
...

 • Share:

You Might Also Like

0 comentarios