Recomanacions Comissió Europea

By Esguard de Dona - dijous, de maig 30, 2013


A més de la nota de premsa trobareu els enllaços als documents a que fan referència. 
.  
La Comissió Europea ha adoptat avui les recomanacions als països de la UE, concebudes per fer sortir Europa de la crisi i reforçar les bases per al creixement. Aquestes recomanacions es basen en una anàlisi detallada de la situació de cada país i donen orientacions als governs per estimular el potencial de creixement, augmentar la competitivitat i crear ocupació el 2013 i el 2014. En conjunt, aporten reformes ambicioses per a l’economia de la UE. Dins el paquet adoptat avui, que culmina el tercer Semestre Europeu de coordinació de les polítiques, la Comissió ha adoptat diverses decisions emparades en el procediment de dèficit excessiu.
El president Barroso ha declarat: “Ja és hora d’intensificar unes reformes econòmiques fonamentals que generin el creixement i l’ocupació que els nostres ciutadans, especialment els joves, esperen amb impaciència. Només així podrem afrontar les dues seqüeles d’aquesta crisi, la pèrdua de competitivitat de molts Estats membres i l’atur persistent, i les seves conseqüències socials. Les recomanacions adoptades avui per la Comissió formen part de la nostra estratègia global per fer sortir Europa de la crisi. Són concretes, realistes i adaptades a la situació de cadascun dels Estats membres”.
D’aquesta ronda de recomanacions se’n dedueix un seguit de missatges essencials. L’anàlisi de la Comissió demostra que a la UE s’està produint un reequilibri. La majoria dels Estats membres estan avançant en el sanejament pressupostari i introdueixen reformes per augmentar la competitivitat. Però el ritme i els resultats dels esforços són diferents. Alguns Estats membres han d’accelerar les reformes o aplicar-les de manera més intensiva.

Un repte important és la lluita contra l’atur, especialment el juvenil, i per això cal recórrer a polítiques actives de mercat laboral o a reformes dels sistemes d’educació i formació a fi de donar als que busquen feina unes aptituds adequades a les feines disponibles. També es poden fer més esforços per crear unes condicions favorables a la inversió i a la creació d’ocupació per part de les empreses, entre d’altres millorant la competència als mercats de béns i serveis i fomentant la inversió en recerca, innovació i ús eficaç dels recursos. A més, el sanejament pressupostari hauria de continuar, si bé a un ritme diferent, i caldria reduir les bosses de vulnerabilitat que persisteixen al sector bancari.
El paquet:
El paquet inclou:
·         Una comunicació que destaca les principals conclusions de l’anàlisi fet per la Comissió país per país i la manera com així es poden impulsar el creixement i l’ocupació arreu de la UE.
·         24 conjunts de recomanacions, una per a cada Estat membre (tret de Grècia, Irlanda, Portugal i Xipre), i una per a tota l’eurozona. Les recomanacions contenen orientacions de política pressupostària, econòmica i social per a cada país tenint en compte la seva situació concreta.
·         Anàlisis detallades de suport a les recomanacions, presentades en 29 documents de treball de la Comissió (un document per a cada Estat membre de la UE, un per a l’eurozona i un per a Croàcia).
·         Paral·lelament a les recomanacions del Semestre Europeu, la Comissió ha adoptat un seguit de decisions, dins el procediment de dèficit excessiu, que responen a les últimes tendències dels Estats membres i que s’espera que facin baixar el dèficit públic per sota el valor fixat per a la UE del 3% del PIB[1].
1.Recomanacions per països de 2013 (vegeu MEMO/13/458)
Les recomanacions per països contenen cada any orientacions per a les polítiques nacionals. Es basen en una revisió dels resultats econòmics i socials de cada Estat membre l’any anterior i en les prioritats per al creixement i l’ocupació a escala de la UE establertes a l’Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement de la Comissió (MEMO/12/910).

El març, els països de la UE van acceptar les cinc prioritats proposades per la Comissió per 2013: prosseguir un sanejament pressupostari diferenciat favorable al creixement, restablir unes condicions normals de crèdit a l’economia, fomentar el creixement i la competitivitat, lluitar contra l’atur i les conseqüències socials de la crisi i modernitzar l’administració pública.
Les recomanacions les elaboren els serveis de la Comissió i les adopta el col·legi dels comissaris. Es basen en una avaluació rigorosa de l’aplicació de les recomanacions per països de l’any anterior i en una anàlisi detallada dels programes nacionals de reforma i dels programes d’estabilitat o de convergència presentats pels Estats membres a l’abril[2]. L’anàlisi figura als documents de treball de la Comissió que acompanyen les propostes.

Les recomanacions aborden problemes ben diversos, entre d’altres les finances públiques i les reformes estructurals en àmbits com ara la fiscalitat, les pensions, l’administració pública, els serveis i el mercat laboral, especialment l’atur juvenil. Els països sotmesos a programes (Grècia, Portugal, Irlanda i Xipre) no reben recomanacions per país, atès que el compliment dels seus programes d’ajust macroeconòmic es controla amb un procediment diferent i més intensiu.
A continuació es presenta una panorama de les recomanacions per països.

2.Decisions en virtut del procediment de dèficit excessiu (vegeu MEMO/13/463)
La Comissió ha recomanat avui al Consell revocar el procediment de dèficit excessiu per a cinc països: Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània i Romania.
També ha recomanat al Consell iniciar-ne un per a Malta.
A més, ha adoptat recomanacions al Consell de prolongar els terminis de la correcció del dèficit excessiu de sis països: Espanya, França, Països Baixos, Polònia, Portugal i Eslovènia.
Finalment, ha recomanat que el Consell comprovi que Bèlgica no hagi iniciat cap acció per acabar amb la situació de dèficit excessiu i l’insti a prendre mesures per tal de corregir-lo.

Més informació:
Recomanacions específiques per països
Procediment de dèficit excessiu
MEMO/13/458 Recomanacions específiques per països de 2013: preguntes freqüents
MEMO/13/463 La Comissió pren mesures emparades en el procediment de dèficit excessiu


Documents clau per a Espanya


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios