Europa: La Comissió proposa modernitzar més de 300 ports marítims a la UE

By Esguard de Dona - dijous, de maig 23, 2013
La Comissió Europea ha posat avui en marxa una nova iniciativa per tal de millorar les operacions portuàries i les connexions de transport a 319 ports marítims essencials del litoral europeu. Les directrius i les modificacions legislatives proposades permetran als operadors portuaris millorar els serveis i les instal·lacions i gaudir de més autonomia financera.

El 74% de les mercaderies que entren o surten d’Europa van per mar, però actualment una cinquena part d’aquest volum es concentra només a tres ports: Rotterdam, Hamburg i Anvers. Aquest desequilibri dels rendiments portuaris provoca congestió i costos addicionals per als transportistes marítims, els operadors i els consumidors. Les noves propostes estalviarien a l’economia europea fins a 10.000 milions d’euros d’aquí a 2030 i contribuirien a desenvolupar nous enllaços per al transport marítim de curta distància.

El vicepresident de la Comissió i responsable de Transports, Siim Kallas, ha declarat: “Els nostres ports marítims són uns punts d’entrada vitals que enllacen els nostres corredors de transport amb la resta del món. Ja comptem amb algunes de les millors instal·lacions portuàries del món i hem de mantenir-les. Però tenim al davant importants reptes de congestió, d’augment del trànsit i d’inversió. Molts dels nostres ports han d’assolir alts nivells de qualitat. Les propostes presentades avui posaran els serveis portuaris europeus al segle XXI, fomentaran la inversió i crearan ocupació allà on sigui més necessària”.

Ports més eficients

La Comissió proposa uns procediments més transparents i oberts per designar els proveïdors de serveis portuaris. S’establiran normes per tal d’evitar els possibles abusos de preus per part dels operadors amb drets exclusius. Per tenir més en compte els clients, la proposta introdueix un comitè consultiu d’usuaris dels ports. Alguns detalls s’ajustaran a les circumstàncies locals a fi que les comunitats portuàries puguin estar més coordinades i comptar amb un entorn empresarial més sòlid.

Per augmentar l’eficàcia, la Comissió presentarà abans de l’estiu propostes destinades a reduir els tràmits administratius als ports (propostes de l’anomenat “cinturó blau”).

Millors connexions amb l’interior

El finançament de la UE, per mitjà de l’instrument d’interconnexió per a Europa, aplicarà un nou criteri als projectes portuaris inclosos als plans de finançament prioritari dels corredors de la TEN-T i a les connexions dels ports amb la xarxa ferroviària, fluvial i viària. S’animarà als ports a participar activament al procés, per exemple donant informació sobre els fluxos de trànsit.

Inversió: marc financer flexible de caràcter empresarial

La proposta amplia la llibertat dels ports per recaptar taxes d’infraestructura i augmenta la transparència pel que fa a l’establiment d’aquestes taxes i l’ús dels fons públics. De fet, les autoritats portuàries són les més adients per conèixer les necessitats dels usuaris i establir les taxes. Al mateix temps, la major transparència permetrà disposar de fons públics sense distorsionar la competència i contribuirà a atreure la inversió privada. Els ports també podran reduir les taxes als vaixells més respectuosos amb el medi ambient.

Diàleg social

A partir de juny, la Comissió crearà un “Comitè de Diàleg Social per als Ports” que permeti als treballadors i als empresaris debatre els problemes relacionats amb la feina als ports i arribar a acords en aquest àmbit. La Comissió donarà suport tècnic i administratiu al Comitè i n’avaluarà els avanços l’any 2016.

Conscient dels reptes particulars que han d’afrontar els ports, serà la primera vegada que la Comissió creï una legislació sectorial específica en aquest àmbit. Fins ara els ports han estat regulats per la legislació general de la UE sobre llibertat d’establiment i les normes de competència.

A Europa hi ha un total de 1.200 ports marítims. La proposta va dirigida als 319 ports principals que, junts, poden crear una autèntica xarxa de ports europeus capaç de sustentar el mercat interior europeu. Aquests ports ja figuren entre les propostes prioritàries de la Comissió en matèria de TEN-T (xarxa transeuropea de transport): 83 ports a la xarxa principal i 236 a la global.

Propers passos

La iniciativa forma part de l’acció clau de transport marítim anunciada a l’Acta del Mercat Únic II, adoptada per la Comissió l’octubre de 2012. Complementa d’altres iniciatives de la Comissió com ara la futura directiva sobre adjudicació de contractes de concessió (que s’aplicarà a les concessions sobre manipulació de càrrega i terminals de passatgers), que estableix procediments comuns i augmenta la transparència per garantir l’adjudicació de concessions de manera no discriminatòria.

La iniciativa inclou una comunicació que revisa la política portuària europea i anuncia vuit accions de la Comissió i una proposta legislativa adreçada al Parlament Europeu i al Consell a fi d’introduir les noves disposicions legals necessàries per posar en pràctica la política i els objectius.

La proposta l’han d’aprovar el Parlament Europeu i els Estats membres abans de ser adoptada mitjançant el procediment legislatiu ordinari.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios