Europa: Noves Normes per a Millorar la Seguretat dels Productes de Consum.

By Esguard de Dona - dimecres, de febrer 13, 2013

 
La Comissió Europea ha proposat avui noves normes per millorar la seguretat dels productes de consum que circulen al mercat únic i intensificar la vigilància del mercat de tots els productes no alimentaris, inclosos els importats de tercers països. Això augmentarà la protecció dels consumidors i contribuirà a crear unes condicions equitatives per a totes les empreses. Els productes que no són segurs no haurien d’arribar als consumidors ni a d’altres usuaris. Millorar-ne la identificació i la traçabilitat és essencial per poder retirar-los ràpidament del mercat. Un cop adoptades pel Parlament Europeu i el Consell, les noves normes les aplicaran les autoritats responsables de la vigilància del mercat dels Estats membres, que comptaran amb una cooperació reforçada i amb millors instruments de control.

Les dues propostes legislatives es complementen amb un pla pluriennal de vigilància del mercat que estableix 20 mesures concretes que s’hauran de prendre d’aquí a 2015 per millorar la vigilància del mercat, dins el marc normatiu actual, fins que entrin en vigor les noves normes.  

El vicepresident de la Comissió Europea i comissari d’Indústria i Emprenedoria, Antonio Tajani, ha declarat: “Si volem obtenir un ple benefici econòmic del mercat únic, ens cal un conjunt coherent de normes de seguretat dels productes amb el suport d’un sistema d’aplicació a escala de la UE eficaç i ben coordinat. Una millor coordinació dels controls de seguretat dels productes, especialment a les fronteres exteriors de la UE, eliminarà la competència deslleial dels operadors que actuen de manera deshonesta o delictiva”. El comissari de Salut i Política de Consumidors, Tonio Borg, ha afegit que “els consumidors volen que els productes del mercat europeu siguin segurs. Les empreses volen treballar en condicions comercials equitatives. Les autoritats necessiten eines adequades per actuar de manera eficaç. El paquet de propostes que la Comissió ha adoptat avui vol respondre a aquestes expectatives. Estem convençuts que els consumidors, les empreses i les autoritats nacionals en sortiran guanyant amb unes normes clares i coherents per a tot el mercat únic, amb una vigilància més eficaç del mercat i amb la millora de la traçabilitat dels productes”.

Més seguretat dels productes i millor vigilància del mercat

Actualment, les normes de la UE en matèria de vigilància del mercat i de seguretat dels productes de consum estan fragmentades entre diferents disposicions legislatives, i això crea llacunes i solapaments. Les propostes adoptades avui per la Comissió permetran augmentar la coherència de les normes d’identificació i traçabilitat dels productes de consum i millorar la coordinació dels procediments d’inspecció i el compliment de les normes de seguretat dels productes arreu de la UE.

Els principals canvis que aporta el paquet adoptat avui són:

·    Harmonització de les obligacions generals dels agents econòmics per tal de garantir la seguretat de tots els productes de consum, determinant més clarament les responsabilitats dels fabricants, els importadors i els distribuïdors.
·    Eines més eficaces per fer complir els requisits de seguretat i de tota mena aplicables als productes i per actuar davant els productes perillosos i no conformes amb un sol conjunt de normes coherents de vigilància del mercat a tots els sectors.
·    Millora de la traçabilitat dels productes de consum a la cadena de subministrament, per poder respondre de manera ràpida i eficaç als problemes de seguretat (per exemple, recuperacions de productes). Per a això, els fabricants i els importadors hauran d’assegurar-se que s’indiqui el país d’origen en els productes o, quan les dimensions o la naturalesa del producte no ho permeti, a l’envàs o a un document que l’acompanyi. Quan els productes estiguin fabricats a la UE, caldrà indicar com a origen la mateixa UE o un Estat membre concret. La indicació de l’origen complementa els requisits bàsics de traçabilitat referents al nom i l’adreça del fabricant. Aquesta informació pot facilitar la tasca de les autoritats de vigilància del mercat a l’hora de rastrejar el producte fins el lloc on s’hagi fabricat realment i permet el contacte amb les autoritats dels països d’origen per prendre les mesures de seguiment adients en el marc de la cooperació bilateral o multilateral sobre seguretat dels productes de consum.
·    Creació d’un sistema de vigilància del mercat amb més cooperació arreu de la UE.
·    Racionalització dels procediments de notificació dels productes perillosos i sinèrgies entre el Sistema d'Alerta Ràpida (RAPEX) i el Sistema d’Informació i Comunicació per a la Vigilància del Mercat (ICSMS).
Qui se’n beneficiarà i com?
·    Els consumidors, que disposaran de productes segurs i conformes arreu de la UE amb un grau de protecció més alt. Això significa més confiança dels consumidors en el mercat interior.
·    Els fabricants i les empreses, que comptaran amb normes més coherents a tots els sectors. Així, es reduiran els costos de conformitat per a les empreses, especialment les PIME. A més, la millor coordinació dels controls de seguretat dels productes eliminarà la competència deslleial dels operadors deshonestos.
Ara les propostes es debatran al Parlament Europeu i al Consell. Es preveu que la nova legislació entri en vigor el 2015.

Antecedents

Dins el mercat interior de la UE, les mercaderies circulen lliurement i tant els consumidors com les empreses poden comprar i vendre productes als 27 Estats membres i als països de l’EEE/AELC, que representen una població de més de 490 milions d’habitants. Les normes de la UE de seguretat dels productes i la vigilància del mercat de les autoritats nacionals són la base de la seguretat del mercat únic.

La Directiva 87/357/CEE, sobre productes d’aparença enganyosa, i la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguretat general dels productes, se substituiran per un nou Reglament sobre la seguretat dels productes de consum. Les normes que regulen la vigilància del mercat, actualment disperses en diferents disposicions legislatives, es reuniran en un sol instrument jurídic aplicable a tots els productes (no alimentaris).

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios