Europa: Mesures per a reduir la desigualtat.

Viviane Reding
Foto: Henry Hannson


La nova redacció de la Directiva europea que marca un objectiu pels càrrecs no executius dels consells d’administració de les empreses hi hagi un 40% del sexe menys representat, sobre la base d’una anàlisi comparativa de les qualificacions de cada candidat.
La proposta es presenta com una resposta a la crida del Parlament Europeu per dur a terme mesures per aconseguir un tracte d’igualtat per homes i dones.
Onze estats europeus ja apliquen mesures per apropar-se a la igualtat.
Bèlgica, França, Itàlia, els Països Baixos, Espanya, Portugal, Dinamarca, Finlàndia, Grècia, Àustria i Eslovènia ja disposen d’instruments jurídics per fomentar la igualtat.
Els principals elements de la proposta 
Per a 2020,  40% dels membres no executius del sexe menys representat als consells d’administració de les empreses que cotitzen en borsa a Europa
Per a 2018,  40% dels membres no executius del sexe menys representat  en el cas de les empreses públiques.
Com a mesura complementària, una “quota flexible”: l’obligació que les empreses que cotitzen en borsa estableixin objectius d’autoregulació pel que fa a la representació de tots dos sexes als càrrecs executius, que s’hauran d’assolir abans de 2020 (o 2018 en el cas de les empreses públiques). Les empreses hauran d'informar anualment dels avanços realitzats.
Les qualificacions i els mèrits seguiran sent els principals criteris per ocupar un càrrec en un consell d’administració. La Directiva estableix una harmonització mínima dels requisits de governança de les empreses: les decisions de nomenament s’hauran de basar en criteris de qualificació objectius. S’incorporaran garanties per tal que no hi hagi ascensos automàtics i incondicionals del sexe menys representat. D’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia sobre acció positiva, a igualtat de qualificacions es donarà preferència al sexe menys representat, a menys que una avaluació objectiva que tingui en compte tots els criteris específics dels candidats individuals faci decantar la balança a favor del candidat de l’altre sexe. Els Estats membres que ja comptin amb un sistema similar el podran conservar sempre que sigui tant eficaç com el sistema proposat per assolir l’objectiu del 40% de presència del sexe menys representat entre els administradors no executius abans del 2020. A més, els Estats membres poden introduir mesures que vagin més enllà del sistema proposat.
Els Estats membres hauran d’establir sancions apropiades i dissuasives per a les empreses que incompleixin la Directiva.
Subsidiarietat i proporcionalitat de la proposta: l’objectiu del 40% s’aplica a les empreses que cotitzen a borsa, a causa de la seva importància econòmica i la seva visibilitat. La proposta no s’aplica a les PIME. L’objectiu del 40% es refereix als càrrecs d’administradors no executius. D’acord amb el principi de legislar millor, la Directiva és una mesura temporal i expirarà l’any 2028.

Viviane Reding, comissària de Justícia i vicepresidenta de la Comissió, ha declarat que “la Unió Europea ha promogut amb èxit la igualtat de sexes durant més de 50 anys. Però hi ha un àmbit en el qual no hem avançat gens: els consells d’administració de les empreses. L’exemple de països com ara Bèlgica, França o Itàlia, que recentment han adoptat legislació en la matèria i estan començant a veure-hi les millores, demostra clarament que una intervenció reguladora temporal pot fer canviar les coses. La proposta de la Comissió garantirà que, en els procediments de selecció dels membres no executius dels consells d’administració, es doni prioritat a les dones quan hi estiguin menys representades i tinguin les mateixes qualificacions que els homòlegs masculins. Estic en deute amb els nombrosos diputats del Parlament Europeu que han lluitat sense defallir per aquesta causa i que tant m’han ajudat per tal de posar aquesta proposta sobre la taula”. I ha afegit que “La mesura vol fer realitat la igualtat de sexes als consells d’administració de les empreses europees i ja no serà necessària un cop s’hagi avançat en aquest àmbit”.

Comentaris