Més Europa: Fonts d'energia renovables: la Comissió en confirma la integració del mercat i la necessitat del creixement després del 2020


Placa Solar. 

 La Unió Europea s'ha compromès a aconseguir un percentatge del 20% d'energia procedent de fonts renovables l'any 2020

Brussel•les, 6 de juny de 2012 -. Aquest objectiu només es pot assolir de manera rendible si totes les polítiques que estan en vigor actualment s'apliquen a tots els Estats membres i si convergeixen els règims de suport.

A la comunicació adoptada avui, la Comissió reclama un plantejament europeu més coordinat en relació a la creació i a la reforma dels règims de suport, així com un major recurs al comerç d'energia procedent de fons renovables entre els Estats membres. 

A més, la necessitat d'una seguretat reglamentària dels inversors fa que sigui crucial que comencem a parlar del futur i a establir un marc sòlid per després de l'any 2020. Günther Oettinger, comissari d'Energia, ha declarat que "hem de seguir fomentant l'energia procedent de les fonts renovables i promovent solucions innovadores. Ho hem de fer de manera rendible. Això suposa generar energia eòlica i solar, quan sigui viable econòmicament, i comercialitzar-la dins d'Europa, com ho fem amb els altres productes i serveis".
La Comunicació d'avui indica quatre àmbits principals en els que s'han d'intensificar els esforços fins al 2020 per tal d'assolir els objectius en matèria d'energia procedent de fonts renovables, atenent a la rendibilitat:

Mercat de l'energia. La Comissió insisteix en la necessitat de completar el mercat interior de l'energia i reconeix que cal abordar la qüestió dels incentius a la inversió en producció d'electricitat en el mercat per facilitar la integració sense problemes de l'energia procedent de fonts renovables.

•Règims de suport. La Comissió és partidària de règims que animin a la reducció de costos i previnguin l'excés de compensacions. També aposta perquè els règims d'ajuda als Estats membres siguin més coherents entre sí per evitar obstacles innecessaris.

Mecanismes de cooperació. La Comissió anima a una major utilització dels mecanismes de cooperació contemplats a la Directiva sobre fonts d'energia renovables. Els mecanismes de cooperació permeten als Estats membres d'assolir els seus objectius vinculants nacionals mitjançant el comerç d'energia de fonts renovables entre ells. Així, quan un Estat membre compri, per exemple, energia eòlica o solar a un altre Estat membre o a un tercer país, li pugui sortir més barat que produir aquesta energia en el propi país.

Cooperació energètica al Mediterrani. La Comissió proposa que s'introdueixin millores a la normativa i assenyala que un mercat regional integrat al Magreb facilitaria les inversions a gran escala a la regió i permetria a Europa d'importar electricitat de fonts renovables.

De cara al període posterior a 2020, la Comunicació reconeix que, sense un marc adequat, el creixement de l'energia procedent de fonts renovables es contraurà. Aquesta normativa ha de facilitar una major innovació i ha de reduir els costos perquè les fonts renovables d'energia es converteixin en un sector prometedor de cara a l'augment de les inversions. Per tant, proposa que s'iniciï el procés de preparació de futures opcions i fites de cara al 2030. Indica tres opcions, a més de la de seguir com fins ara:

•  Nous objectius per a les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), però no per a l'energia procedent de fonts renovables. El RCDE seria el principal instrument per reduir les emissions de CO2.
Tres objectius nacionals: energia procedent de fonts renovables, eficiència energètica i GEH.
Objectius a escala de la UE: energia procedent de fonts renovables, eficiència energètica i GEH.

La Comissió subratlla que és crucial determinar les fites per al 2030 com abans millor perquè els productors d'aquest tipus d'energia siguin cada cop més competitius en el mercat energètic.

Antecedents
La Directiva sobre fonts d'energia renovables, adoptada el 2009, fixa uns objectius vinculants en matèria d'energies renovables, centrant-se en assolir un percentatge del 20% de l'energia procedent de fonts renovables en la combinació global d'energies de la UE d'aquí al 2020. Cada Estat membre ha d'assolir objectius individuals per al percentatge global de les fonts renovables en el consum energètic. El creixement inicial d'aquestes fonts impulsat per la normativa ha estat prometedor.

S'està creant el mercat únic de l'energia, i el creixement de les fonts renovables en fa encara més urgent la realització. Aquestes fonts només poden competir lleialment en mercats oberts.

Per assolir els objectius del 2020, els Estats membres han d'executar els seus plans d'acció nacionals i augmentar considerablement el finançament de les fonts renovables. Les inversions anuals de capital s'hauran de duplicar amb rapidesa fins a arribar als 70 000 milions d'euros. Aquesta inversió ha de procedir principalment del sector privat.

La falta de certesa sobre l'orientació de les polítiques futures després de 2020 dificulta aquest procés.

Comentaris