Canvis en el model tradicional del mercat laboral espanyol

By Esguard de Dona - dijous, de gener 05, 2012

Employment rates 2001–2009, by gender, Spain and EU (%)
Gràfic: 1st May FundationEl model tradicional espanyol pel que fa al mercat laboral s’ha basat en dos rols diferenciats en funció del gènere, aquest model ha considerat l’home com a principal aportador de recursos a la família, de mentre que a la dona se la considerava un factor més aviat ocasional o complementari.

Sota aquest esquema la incorporació de la dona al mercat laboral es relacionava amb els moments d’expansió d’aquest mercat, de manera que en els moments de reducció de mercat, les dones retornaven a centrar-se a les tasques de la llar.


La crisis està canviant el model de mercat laboral
Però aquest és un model que l’actual crisi està variant, així al període 2008/2009 la taxa d’activitat masculina s’havia reduït un 0,9 % situant-se en el 68,6% mentre que la taxa de les dones s’havia incrementat situant-se al 51,4 %. Aquesta taxa femenina és un mica superior a la de la mitjana de la Unió Europea (UE), per primera vegada als darrers deu anys. (La taxa d’activitat es calcula cercant la proporcions de persones en actiu (amb feina i en atur) en relació del total de la població en edat laboral.

Així mateix el total d’homes en actiu a Espanya l’any 2009 va disminuir un 0,79 % respecte al 2008 situant-se  en un total de 12,94 milions, mentre que el de les dones en actiu es va incrementar un 2,9 % arribant a la xifra de 10,09 milions.

Ambdues tendències indiquen que el paper de la dona en el món laboral espanyol tendeix a ser més actiu, menys circumstancial.

Llocs de feina  femenins menys vulnerable a la crisi 
Al llarg d’aquesta crisi els llocs de feina femenins s’han mostrat menys vulnerables en relació al maculí, així l’any 2008 el producte interior brut (PIB) va créixer un 1,2 % però es va produir un decreixement de la taxa de llocs de feina masculina d’un 2,4 % i en canvi un increment de la taxa femenina del 0,3 %. A l’any 2009 es va produir una reducció del PIB del 5.1 %, amb un decreixement de la taxa masculina del 6,1 % i del 1,7 % pel que fa a la taxa femenina.

Pel que fa a la pèrdua de llocs de feina masculins aquest va ser del ,2 % al 2009, i del 3,5 % pel que fa al femení.

Aquesta situació s’explica en base a que els sectors més afectats per la crisi són bàsicament la construcció i la manufactura o indústria, que compte amb un majoria d’homes com factor humà de producció.

Les dones estan més presents en el sector de serveis i educació, menys afectats per la crisi.

Malgrat tot no estan prou clares les tendències futures i la crisi econòmica continua i afecta a tots els sectors de l’economia.

En qualsevol cas es important destacar que la taxa de llocs de feina de la dona a Espanya segueix sent inferior (41,7 % ) al dels homes (55,6%), segons les dades del 2009. La taxa europea de llocs de feina femenins era del 46,1 %, lo qual vol dir que a Espanya es inferior en un 4,4 % en relació a la mitjana europea (UE).

Major taxa d’atur entre els homes
A l’any 2009 es va donar un increment del 23,1 % d’atur  femení i del 27,7 % del masculí, en relació a l’any 2008.

Resum de l’estudi realitzat per Iñigo Isusi (Institut Basc d’Estudis i Investigació IKEI) que va ser publicat per European Working Conditions Observatory (EWCO) i que evidencia algunes de les tendències del model del mercat laboral a Espanya així com el concepte tradicional dels rols masculins i femenins dins aquest mercat. 


  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios