Detenir i reduir el Paludisme – Malària: Objectiu del Mil•leni núm. 6 (part 2)

By Esguard de Dona - dijous, de novembre 17, 2011


Mapa dels països on hi ha risc
de contraure paludisme / malària
el mapa és de data 29 d'octubre de 2010
i mostra com s'ha reduït el risc
d'aquesta malaltia en alguns països
autor: Pentaholmes



Existeixen 108 països on la malària o paludisme és una malaltia que posa en risc la vida de les persones. És una malaltia produïda per paràsits (Plasmodium) transmesa per la picada del mosquit Anopheles.  Es pot prevenir i es pot guarir el malalts que la pateixen.




Aquest mapà és de febrer  de 2006
es pot veure com hi havia
més extensió territorial de la
malaltia
autor: Pentaholmes

L’any 2008 havien 243 milions de persones malaltes de malària, van morir aproximadament 863.000, el 89 5 d’ells eren de l’Àfrica.














Xarxes Mosquiteres:
Repartiment d'ajut a Niger
Foto. J. Bavier

Un opció mecànica i senzilla es la protecció dels llits amb xarxes mosquiteres, tractades amb insecticides de llarga durada, Dins el període 2007-2009 es van lliurar pop de 200 milions de xarxes, però en calen prop de 340 milions més per fer la cobertura total de risc. Amb la situació actual a l’Àfrica només s’han cobert el 50 % de les necessitats.

Els més vulnerables són els infants. Entre el 2000 i el 2008, l’augment d’ús de xarxes per protegir-los – a l’Àfrica – es va incrementar de forma que va passar del 2 % al 22 %, malgrat tot, i com sempre dins les dades d’aquests informes, la pobresa és el factor que més limita poder accedir a l’ús de les xarxes mosquiteres, malgrat la distribució gratuïta que s’ha fet d’elles, alguns factors compliquen arribar a poblacions necessitades, així en alguns països la distribució ha pogut ser més equitativa en famílies pobres de zones rurals, en altres ha estat més complex aconseguir-ho. Amb tot una bona referència és que no es detecta diferències significatives de gènere en protegir els infants.
Repartiment d'ajuts al Niger
Foto: J. Bavier

Dosis terapèutiques combinades.
Accedir a un tractament immediat i eficaç és essencial. Des del 2003 molts països han canviat les seves polítiques per fomentar teràpies combinades basades en artemisinina, però aquestes són costoses.  D’altre costat la incidència en la cobertura varia molt en funció dels indrets. Hi ha països africans on s’arriba al 67 %  i en d’altres només el 1 % quant a infants menors de 5 anys.
Quant als infants que reben tractament quan pateixen febre només es superior al  50 % en només 8 països africans dels 37 dels que es tenen dades recents; en altres 9 països no arriba al 10 %, aspecte que fa sospitar que pot ser els sistemes de diagnòstic estan focalitzats en els infants que tenen la malaltia més que en dur a terme una prevenció de la mateixa.

Fons per a la lluita conta la malaltia
Durant els darrers anys s’ha incrementat el nivell dels fons rebuts per la lluita contra la malaria, en especial del Fons Global per Combatre  la SIDA, Tuberculosi i Malària, i sembla que com a mínim els nivells del 2004 s’han mantingut pel que fa al finançament dels govern nacionals; tot i així no s’arriba a l’import necessari.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios