C'MUN 2010 - Resolució en favor de les taxes per la lluita contra la pobresa i la crisi economica

By Esguard de Dona - divendres, de setembre 09, 2011

Imatge de domini públic del
Dibuix Original de Pablo Romero Ibáñez

Seguint les traduccions de les resolucions dutes a terme a C’MUN 2010 optem avui per la efectuada per el Comitè Econòmic i Financer, en relació a l’establiment de taxes para les transaccions financeres per la lluita contra la pobresa i la crisi econòmica.

Les taxes estudiades són en relació a la banca i als valors de la borsa, l’aviació i el turisme.

C'MUN 2010
El Comitè Econòmic i Financer de l’Assemblea General

Determinats a fomentar l’estricte respecte a les propostes i principis enunciats a la Carta de les Nacions Unides.
Havent considerat l’impacte de la crisis financera en la totalitat del món i el seu impacte a llarg termini sobre els objectius del Mil•leni.
Convençut que  les transaccions financeres especulatives han de ser restringides amb taxes internacionals.
Afirmant, que les taxes de transaccions poden estabilitzar els preus dels actius beneficiant d’aquesta manera el funcionament  de la macroeconomia general.
Emfatitzant que les taxes per transaccions poden ajudar a que les Nacions Unides disposin dels fons necessaris pel compliment dels objectius del Mil•leni.
Convençut que una millor regulació dels mercats financers millorarà l’economia global.
Coneixent la dificultat per aconseguir el consens en relació a les taxes de transport.
Reconeixent la importància crucial i la necessitat de consideracions immediates en el sector financer.
Profundament preocupats amb les recents crisis d’aliment que fa pujar els preus (dels aliments) i fa créixer la fam i la pobresa.
1. Seriosament afirmem la necessitat d’implantar de manera global i internacional les taxes sobre les transaccions financeres
2. Recomanem la implementació de taxes sobre especulacions en moneda estrangera.
3. Afirmem també la necessitat que 2/3 parts dels fons obtinguts amb les citades taxes siguin gestionades per la Fundació dels Objetius de desenvolupament pel Mil•leni, sota el principi de subsidiarietat, en el 2015 els fons seran transferits a al programes de desenvolupament de  les Nacions Unides, qui ha de destinar aquest fons a qualsevol altre comissió amb projectes de similars característiques que els Objectius del Mil•leni.
4. Recomanem que l’altre 1/3 dels fons obtinguts de les taxes sigui gestionat per cada país dins de projectes intern, destacant la importància de resoldre la crisi del deute sobirà.
5. Suggerim que la naturalesa de les taxes sigui global i adoptada de manera simultània per tots els països del món.
6. Requerim que el valor de les taxes variï entre un 0,05 % i un 2,25 % en funció de la naturalesa i el risc del producte financer, que ha de ser avaluat per la ja existent la Comissió de les Nacions Unides de Experts Financers.
7. Demanar que la taxa mínima sigui del 0,05 % per a tots els països.
8. Recomanar la inclusió dels països que hagin implementat taxes en el seu sistema legal nacional en el sistema de taxes (internacional i global) abans esmentat.
9. Recomanar també  a les empreses públiques que no paguin taxes en activitats que no són especulatives.
10. Afirmem que en relació a la lluita contra la especulació y per incrementar el desenvolupament, les transaccions financers relacionades amb el comerç no es vegin afectades per aquestes taxes.
11. Suggerim al Fons Monetari Internacional que enforteixi el programa d’Avaluació del Sector Financer, amb una major vigilància sobre el sector financer.
12. Cridem als països interessats en les taxes de transport a actuar a nivell regional i nacional, sota la guia de les Nacions Unides, emfatitzant que recomanem als estats evitar posar impostos sobre el transport marítim ja que és essencial pel comerç.
13. Sabent la importància que té el turisme i el comerç i en conseqüència, la dificultat en aquest punt d’arribar a un acord quant als imports del transport.
14. Encoratjant a la FAO a prendre serioses mesures contra l’especulació amb el menjar abans del 2015.
15. Posem l’accent en la necessitat crítica d’una més efectiva regulació i supervisió.
16. Encoratjar a la comunitat internacional a prendre mesures a llarg termini per efortir el sistema econòmic internacional, com la restricció de complexos productes financers.
17. Decidits a seguir actius en aquesta matèria.


Enllaç amb el text original en anglès


Informació complementària:
Aquest són els Objectius del Mil•leni

Eradicar la pobresa extrema i la fam
Educació universal
Igualtat entre els gèneres
Reducció de la mortalitat infantil
Millora de la salut materna
Sostenibilitat del medi ambient
Combatre la SIDA
Fomentar una associació mundial.

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios