Violència contra les dones / Violència contra les persones.

By Esguard de Dona - dissabte, d’abril 09, 2011

"Si et pega, no t'estima"
Foto Concha Garccía Hernandez  - Wikimedia Commons


Amb motiu del 1r acte solidari contra la violència de gènere que avui tindrà lloc al Poliesportiu de Bellvei resulta adient fer ressò al contingut de l’informe que a finals del 2010 va realitzar Eva-Britt Svensson (presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i de la Igualtat de Gènere del Parlament Europeu) i en base al qual es desenvolupa aquest article per oferir una visió sintetitzada de les situacions i solucions que en ell s’evidencien.

La violència contra les dones està condicionada per elements històrics i estructurals i afecte a les dones tant a nivell individual com a nivell col•lectiu. Segons les Nacions Unides, s’entén que és violència de gènere aquella que té com causa pertànyer al sexe femení i que com a resultat comporta un dany o patiment físic, sexual o psicològic de la dona; ho són també les amenaces d’aquest actes, la coacció, la privació arbitrària de la llibertat, tant si es dona a la vida pública com a la vida privada.

Per això l’àmbit del problema de la violència de gènere no es planteja només a nivell penal, sinó que abasta altres tipus de delicte comesos directament contra les dones per simple fet que són dones.  Es tracta d’un tipus d’abús que contribueix a la repressió de les dones com a persones i com a grup social.

No a la violència, a qualsevol violència
Ava-Brit Svensson
Presidenta de la Comissió de Drets
de la Dona i de la Igualtat de Gènere
del Parlament Europeu.

Generalment la violència contra les dones sol implicar també violència sexual; així es troben dins aquest context els matrimonis forçats, la mutilació genital o d’altres formes de violència (com l’ús de la violació sistemàtica de les dones en els conflictes bèl•lics). Cal afegir així mateix els patiments derivats les violacions dels drets i llibertats de les dones. Uns i altres afecten a la salut física i psíquica de les dones.

La violència contra les dones afecta també a les seves famílies, la vida familiar perd la seva funció d’oferir seguretat a les persones, els fills experimenten la violència domèstica i són víctimes indirectes d’aquesta violència.

Cal així mateix posar el focus sobre la violència dins aquest entorn familiar que poden patir persones d’edat avançada, persones amb limitacions físiques o psíquiques, persones que tenen més dificultats per poder protegir-se a si mateixes; perquè són persones que encara tenen més dificultats per sortir d’un entorn destructiu i abusador. També comparteixen aquesta situació dones que pertanyen a altres ètnies o sense paper i que pateixen dins l’entorn de la família una situació destructiva.

Homosexuals, bisexuals, transsexuals són altres grups que tenen que lluitar amb altres formes d’estigma social i que poden patir violència no denunciada.

A dia d’avui continua sent una realitat l’existència dels abusos sexuals, amb l’agreujament d’haver de tenir que continuar denunciant que el cos de les dones i dels nens no són sexualment disponibles pel fet que formin part de la família, el mateix cal dir a la feina. Les agressions sexuals tenen sempre implicacions greus per a les víctimes.

També continua sent una realitat en moltes cultures – i cal recordar que amb la globalització convivim moltes cultures diferents dins un mateix àmbit geogràfic – la mutilació genital i matrimoni forçós.

Encara avui el negoci de la tracta d’éssers humans amb finalitat sexual es un greu problema a Europa. És una activitat violenta  que força les víctimes a la prostitució i on són explotades sense compassió.  La tracta d’éssers humans és una delinqüència internacional.


Algunes eines imprescindibles
Refugis per a les víctimes: llars d’acollida sense finalitat lucrativa, una activitat necessària però insuficient en el seu nombre. Segons aquest informe seria necessària una casa d’acollida per cada 10.000 habitants (cosa que pot donar una idea de la magnitud del risc potencial que existeix de violència sobre la dona dins l’entorn de les relacions properes con les parelles, ex-parelles, pares, etc.). Caldria també que aquestes llars disposessin d’assistència jurídica i psicològica.

Números d’emergència per a la violència de gènere. Un telèfon on trucar per rebre assistència immediata, que compti amb personal especialitzat per poder atendre i gestionar aquestes situacions. ( Cal afegir que altre via pot ser Internet per oferir suport i ajut a les persones que es troben dins aquesta situació de vulnerabilitat)

La situació dels joves
Disseny Raquel LLorca
Wikipedia Commons
L’educació és l’eina perquè puguin entendre la gravetat de la violència, que puguin aprendre des de ben aviat a respectar la integritat de les persones, i a ser conscients dels comportaments destructius i degradants, tant per evitar que siguin víctimes com que siguin els executors de la violència.  Cal reforçar la seva autoestima i confiança.  Calen igualment campanyes per evitar que siguin víctimes de la tracta de persones o dels denominats crims d’honor (matar la dona per raons d’honor de la família).


Nota d’Esguarddedona.cat:
Més enllà del fet que aquest informe estigui molt centrat en la violència contra les dones,  conté referències als risc de violència que pateixen altres grups socials, perquè de fet tota violència ha de ser rebutjada sigui qui sigui qui la pateix. 

  • Share:

You Might Also Like

0 comentarios